Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 49
Số lượt truy cập: 27145593
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh được thành lập ngày 25/8/1998 tại Quyết định số 152/1998/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế được quyết định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thực hiện các công việc trong các lĩnh vực hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng do Trưởng ban phân công, cụ thể như sau:
Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 28 của Luật Thanh tra, gồm:
Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá, các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư trong KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:
Là phòng nghiệp vụ chuyên môn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh; có chức năng nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN về quản lý quy hoạch, phát triển KCN, quản lý xây dựng đối với các doanh nghiệp trong KCN, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các KCN (khi UBND tỉnh có phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong KCN tập trung). Cụ thể như sau:
Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp trong KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:
Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý môi trường trong các KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:
Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lao động với các doanh nghiệp hoạt động trong KCN theo sự phân cấp và uỷ quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được ghi trong Quyết định số 1414/1997/QĐ/LĐTBXH đảm bảo cung ứng đủ lao động có chất lượng cho yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong KCN theo chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; có kế hoạch hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện quy định của Ban quản lý về quản lý lao động tại các xí nghiệp trong KCN....
Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thực hiện một số công việc theo uỷ quyền của Trưởng ban tại các KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:
Trang  1 2 3   Next page