Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 27145612
Phòng Đại diện các Khu công nghiệp (Điện thoại: 0222 3875069)

I. Tổ chức:

1. Đ/c Đinh Hoàng Dũng-Trưởng phòng

2. Đ/c Nguyễn Biên Cương-Phó Trưởng phòng

3. Đ/c Nguyễn Mậu Tặng-Phó Trưởng phòng

4. Đ/c Trương Công Tuân-Phó Trưởng phòng

II. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thực hiện một số công việc theo uỷ quyền của Trưởng ban tại các KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:

8.1. Căn cứ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của các KCN để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, tiến độ triển khai thực hiện dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN; báo cáo, tham mưu, đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo đúng tiến độ đăng ký, theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

8.2. Giới thiệu, hướng dẫn, tư vấ n, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư vào các KCN về hồ sơ, thủ tục cần thiết. Hướng dẫn các doanh nghiệp KCN về các thủ tục hành chính sau cấp phép đầu tư và tiếp nhận các công văn, giấy tờ khác do Ban thụ lý giải quyết;

8.3. Theo quyết định của Ban quản lý, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Ban quản lý thành lập hoặc phối hợp thực hiện;

8.4. Phối hợp với các cơ quan công an, các công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN, UBND các huyện, xã trong KCN về công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ theo Quy chế phối hợp đã ký giữa Ban quản lý và Công an tỉnh;

8.5. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN trực thuộc BQL xây dựng phương án tổ chức các hoạt động dịch vụ trong KCN theo Quy chế hoạt động của Trung tâm và quy định của pháp luật để trình Lãnh đạo Ban quản lý xem xét, phê duyệt;

8.6. Thiết lập hồ sơ ban đầu về các tranh chấp lao động, tranh chấp kinh tế, các sự cố cháy nổ, tai nạn lao động và các vi phạm pháp luật khác trong các KCN để kịp thời chuyển về Ban quản lý và các ngành chức năng giải quyết theo thảm quyền và theo đúng pháp luật;

8.7. Báo cáo định kỳ và đột xuất về Ban quản lý tình hình hoạt động tại các KCN, đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động của các doanh nghiệp KCN;

8.8. Xây dựng báo cáo định kỳ của phòng nộp về Văn phòng Ban tổng hợp;

8.9. Xây dựng và thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

8.10. Phối hợp với các cơ quan hữu quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ an ninh trật tự và an ninh kinh tế đối với các doanh nghiệp Khu công nghiệp;

8.11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Đồng chí Đinh Hoàng Dũng – Trưởng phòng


1.1 Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về việc điều hành, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của Phòng theo Quy chế hoạt động của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh và Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định 164/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

1.2 Tham gia các cuộc họp giao Ban định kỳ, các buổi làm việc do Lãnh đạo Ban phân công, giải quyết các vướng mắc tại các Khu công nghiệp thuộc phạm vi chuyên môn của phòng.

1.3 Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, các báo cáo và các văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Phòng.

1.4 Thực hiện xây dựng và củng cố mối quan hệ công tác với các Phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Ban và các cơ quan liên quan.

1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.


2. Đồng chí Nguyn Biên Cương - Phó Trưởng phòng


2.1. Phối hợp với các phòng chuyên môn, thực hiện việc theo dõi, quản lý các lĩnh vực thuộc chuyên môn của Phòng đối với các Khu công nghiệp: Quế Võ, Quế Võ 2 và Quế Võ 3, cụ thể như sau:

- Phối hợp với cơ quan Công an, các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN, UBND các huyện, UBND các xã có KCN về công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh kinh tế, theo quy chế phối hợp đã ký giữa Ban quản lý và Công an tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác an ninh kinh tế đối với các doanh nghiệp KCN; đồng thời nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh trật tự trong các KCN, tổng hợp, phân tích, đề xuất Trưởng phòng biện pháp giải quyết.

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh quản lý, giám sát các quy định về phòng chống cháy nổ và công tác an toàn vệ sinh lao động trong các KCN.

- Căn cứ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của các KCN để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, tiến độ triển khai thực hiện dự án, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp KCN. Báo cáo, tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo đúng tiến độ đăng ký, theo đúng qui hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo Trưởng phòng định kỳ và đột xuất, đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động của các doanh nghiệp KCN.

- Giới thiệu, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư vào các KCN về hồ sơ, thủ tục cần thiết. Hướng dẫn các doanh nghiệp KCN về các thủ tục hành chính sau cấp phép đầu tư và tiếp nhận các công văn, giấy tờ khác do Ban quản lý các KCN thụ lý giải quyết.

- Theo Quyết định của Ban quản lý, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Ban quản lý thành lập hoặc phối hợp thực hiện tại các KCN được giao phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp của Ban tổ chức các hoạt động dịch vụ trong KCN theo quy chế hoạt động của trung tâm và quy định của pháp luật

2.2. Tham gia các cuộc họp giao Ban; điều hành công việc chuyên môn của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban và Trưởng phòng phân công.


3. Đ/c Nguyễn Mu Tng - Phó Trưởng phòng


3.1. Trực tiếp theo dõi, thực hiện quản lý các lĩnh vực thuộc chuyên môn của phòng; tham gia phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện tại các Khu công nghiệp: Tiên Sơn, VSIP, Đại Đồng - Hoàn Sơn, Hanaka và Nam Sơn - Hạp Lĩnh, cụ thể như sau:

- Phối hợp với cơ quan Công an, các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN, UBND các huyện, UBND các xã có KCN về công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh kinh tế, theo quy chế phối hợp đã ký giữa Ban quản lý và Công an tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác an ninh kinh tế đối với các doanh nghiệp KCN; đồng thời nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh trật tự trong các KCN, tổng hợp, phân tích, đề xuất Trưởng phòng biện pháp giải quyết.

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh quản lý, giám sát các quy định về phòng chống cháy nổ và công tác an toàn vệ sinh lao động trong các KCN.

- Căn cứ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của các KCN để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, tiến độ triển khai thực hiện dự án, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp KCN. Báo cáo, tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo đúng tiến độ đăng ký, theo đúng qui hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo Trưởng phòng định kỳ và đột xuất, đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động của các doanh nghiệp KCN.

- Giới thiệu, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư vào các KCN về hồ sơ, thủ tục cần thiết. Hướng dẫn các doanh nghiệp KCN về các thủ tục hành chính sau cấp phép đầu tư và tiếp nhận các công văn, giấy tờ khác do Ban quản lý các KCN thụ lý giải quyết.

- Theo Quyết định của Ban quản lý, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Ban quản lý thành lập hoặc phối hợp thực hiện tại các KCN.

- Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp của Ban tổ chức các hoạt động dịch vụ trong KCN theo quy chế hoạt động của trung tâm và quy định của pháp luật

3.2. Tham mưu cho trưởng phòng công tác tổng hợp, lập báo cáo về tình hình xây dựng và công tác PCCC trong các KCN Bắc Ninh.

3.3. Tham gia các cuộc họp giao Ban; điều hành công việc chuyên môn của Phòng khi Trưởng phòng đi công tác.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đạo ban và Trưởng phòng giao.


4. Đồng chí Trương Công Tuân - Phó trưởng phòng


4.1. Phối hợp với các phòng chuyên môn, thực hiện việc theo dõi, quản lý các lĩnh vực thuộc chuyên môn của phòng đối với các Khu công nghiệp: Yên Phong, Yên Phong 2, Thuận Thành 2, Thuận Thành 3, Gia Bình, cụ thể như sau:

- Phối hợp với cơ quan Công an, các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN, UBND các huyện, UBND các xã có KCN về công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh kinh tế, theo quy chế phối hợp đã ký giữa Ban quản lý và Công an tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan theo dõi, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác an ninh kinh tế đối với các doanh nghiệp KCN; đồng thời nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh trật tự trong các KCN, tổng hợp, phân tích, đề xuất Trưởng phòng biện pháp giải quyết.

- Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh quản lý, giám sát các quy định về phòng chống cháy nổ và công tác an toàn vệ sinh lao động trong các KCN.

- Căn cứ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết của các KCN để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, tiến độ triển khai thực hiện dự án, bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp KCN. Báo cáo, tham mưu đề xuất các giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo đúng tiến độ đăng ký, theo đúng qui hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo Trưởng phòng định kỳ và đột xuất, đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động của các doanh nghiệp KCN.

- Giới thiệu, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư vào các KCN về hồ sơ, thủ tục cần thiết. Hướng dẫn các doanh nghiệp KCN về các thủ tục hành chính sau cấp phép đầu tư và tiếp nhận các công văn, giấy tờ khác do Ban quản lý các KCN thụ lý giải quyết.

- Theo Quyết định của Ban quản lý, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Ban quản lý thành lập hoặc phối hợp thực hiện tại các KCN được giao phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị sự nghiệp của Ban tổ chức các hoạt động dịch vụ trong KCN theo quy chế hoạt động của trung tâm và quy định của pháp luật

4.2. Theo Quyết định của Ban quản lý, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do Ban quản lý thành lập hoặc phối hợp thực hiện tại các KCN được giao phụ trách.

4.3. Tổng hợp và lập báo cáo tháng và thường kỳ theo quy định của Ban.

4.4. Lưu giữ hồ sơ, công văn đi, công văn đến của phòng theo đúng quy định.

4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đạo ban và Trưởng phòng giao.