Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 55
Số lượt truy cập: 27145613
Phòng Quản lý Lao động (Điện thoại: 0222 3870688)
I. Tổ chức

Trưởng phòng: Đ/c Lâm Thanh Sơn

Phó phòng: Đ/c Bùi Ngọc Thắng

Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thị Bạch Yến

Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Đình Đảm

Cán bộ: Nguyễn Mạnh Quý

II. Chức năng nhiệm vụ

Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động quản lý lao động trong nước và nước ngoài ở các doanh nghiệp trong KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ công tác đào tạo, tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp KCN;

- Thụ lý hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong KCN;

- Thụ lý hồ sơ cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong khu công nghiệp;

- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thông báo thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, nội quy an toàn lao động, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp;

- Nhận và tổng hợp báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp;

- Lập hồ sơ xác nhận nhân sự chủ chốt cho các doanh nghiệp KCN;

- Nhận thông báo làm thêm từ 200 đến 300 giờ của doanh nghiệp KCN;

- Chấp thuận kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp KCN theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Thực hiện kiểm tra và tham gia hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH đối với người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật lao động cho các doanh nghiệp KCN;

- Thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động;

- Thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác lao động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

III. Chức năng nhim v, quyn hn các vị trí

1 - Đồng chí Lâm Thanh Sơn - Trưởng phòng:

- Phụ trách chung mọi mặt công tác trong phòng, đôn đốc, phối hợp với các đồng chí chuyên viên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ; thụ lý hồ sơ của DN trong trường hợp cần thiết.

- Trực tiếp phụ trách các KCN: Hanaka, Thuận Thành 2 và Gia Bình liên quan đến nhiệm vụ của Phòng tại Phần 1 của Bản phân công này.

- Phụ trách chung mọi mặt công tác trong phòng, đôn đốc, phối hợp với các đồng chí chuyên viên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

- Thẩm định toàn bộ các văn bản, hồ sơ, báo cáo và các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của phòng trước khi trình Lãnh đạo ban ban hành.

- Chịu trách nhiệm quan hệ phối hợp với các phòng, đơn vị trong Ban, với các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp khi cần thiết; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo ban về kết quả mọi mặt công tác của Phòng.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết đình công, lãn công tại các khu coong nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban giao.

2 - Đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Phó Trưởng phòng

- Phụ trách KCN Tiên Sơn, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn liên quan đến nhiệm vụ của Phòng tại Phần 1 của Bản phân công này.

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu KCN;

- Thực hiện công tác tổng hợp của phòng; xây dựng báo cáo chuyên môn của phòng (hàng quý) và cung cấp số liệu cho Văn phòng Ban quản lý lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thu hút, sử dụng lao động.

- Tổng hợp các vấn đề liên quan trong việc thực hiện quy định phối hợp giữa Ban quản lý các KCN và Sở Lao động - Thương binh và XH, BHXH tỉnh, Công an tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức các cuộc tập huấn, đào tạo, tuyên truyền chính sách pháp luật lao động liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết đình công, lãn công tại các DN KCN: Quế Võ 1; Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn.

- Lập, theo dõi các kế hoạch về thanh tra, kiểm tra đến lĩnh vực của phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Thay mặt trưởng phòng tham gia họp giao ban khi Trưởng phòng phân công.

3 - Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Yến - chuyên viên: Hiện đang được cơ quan cử đi học theo hình thức tập trung nên Phòng chưa phân công nhiệm vụ.

4 - Đồng  chí Nguyễn Thùy Linh - chuyên viên:

- Trực tiếp phụ trách KCN Yên Phong liên quan đến nhiệm vụ của phòng tại Phần 1 của Bản phân công này.

- Thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo giao ban hàng tháng gửi Văn phòng Ban.

- Lưu trữ tài liệu, báo cáo, văn bản chung của Phòng theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết đình công, lãn công tại các doanh nghiệp KCN Yên Phong.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

5- Đồng chí Nguyễn Đình Đảm - Chuyên viên:

- Trực tiếp phụ trách KCN Quế Võ và KCN Quế Võ 3 liên quan đến nhiệm vụ của Phòng tại Phần 1 của Bản phân công này.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết đình công, lãn công tại các DN KCN: Quế Võ 1, Quế Võ 3.

- Cập nhật các văn bản, chính sách liên quan đến nhiệm vụ của phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

6- Đồng chí Nguyễn Mạnh Quý - Cán bộ:

- Trực tiếp phụ trách KCN VSIP, Thuận Thành 3 và Quế Võ 2 liên quan đến nhiệm vụ của Phòng tại Phần 1 của Bản phân công này.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết đình công, lãn công tại các DN KCN: VSIP, Thuận Thành 2; Thuận Thành 3; Quế Võ 2; Hanaka.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.