Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 52
Số lượt truy cập: 27145607
Phòng Quản lý Môi trường (Điện thoại: 0222 3870802)
I. Tổ chức

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Chí Đào

Phó Trưởng phòng: Đ/c Dương Đình Thuân

Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Văn Thế

Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thị Nga

Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thành Kiên

II. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý môi trường

1. Đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong KCN thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường;

2. Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác thẩm định và phê duyệt Báo cáo ĐTM, cấp giấy xác nhận cho các đối tượng thuộc đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư vào các KCN; Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức;

(The hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và uỷ quyền của UBND tỉnh Bắc Ninh được quy định tại Khoản 3 điểm h Nghị Định số 164/2013/NĐ-CP và Nghị định số 18/2015/NĐ-CP)

3. Xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra và lập biên bản vi phạm hành chính trình các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm về môi trường theo quy định;

(Được quy định tại Điều 56 khoản 2 điểm Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 “Công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ môi trường của BTN&MT, TCMT, STN&MT, Chi cục BVMT và Ban quản lý KKT, KCN, KCX của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

4. Đôn đốc việc đấu nối nước thải, nước mưa của các doanh nghiệp thứ cấp vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN theo quy định;

5. Định kỳ theo quy định tổng hợp kết quả báo cáo quan trắc gửi Tổng cục Môi trường và UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;

6. Đầu mối tiếp nhận đơn thư, khiếu nại về môi trường giữa các doanh nghiệp trong KCN; thụ lý và giải quyết hồ sơ ban đầu, chuyển hồ sơ tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp, kiến nghị về môi trường phát sinh từ KCN.

7. Phối hợp với các Phòng chức năng của Ban Quản lý, các Bộ ngành Trung ương, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý Nhà nước đối với các KCN.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

III. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các vị trí

1. Đồng chí Nguyễn Chí Đào - Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm chung về lãnh đạo và điều hành hoạt động Phòng Quản lý Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện xây dựng, phối hợp quan hệ công tác với các phòng, các đơn vị thuộc Ban và các sở, ngành liên quan.

- Tham gia Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM đối với dự án trong KCN.

- Thực hiện công tác khác do Lãnh đạo Ban phân công.2. Đồng chí Dương Đình Thuân - Phó Trưởng phòng

- Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Phòng; Quy chế phối hợp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường trong các KCN và điều hành hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

- Xem xét, ý kiến về môi trường đối với các dự án đầu tư trình cấp giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN.

- Trực tiếp theo dõi các KCN: Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3 và Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

- Trực tiếp giải quyết đơn thư, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh về môi trường trong các KCN.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Thế - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, đánh giá quy trình ISO của Phòng.

- Xây dựng, tổng hợp các báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất.

- Trực tiếp theo dõi  các KCN: Tiên Sơn, Yên Phong 1 và Yên Phong 2.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên 

- Chịu trách nhiệm công tác văn thư, lưu trữ, kiểm soát toàn bộ công văn đi và đến của Phòng.

- Trực tiếp theo dõi  các KCN: Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP và Hanaka.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

5. Đồng chí Nguyễn Thành Kiên - Chuyên viên

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Văn Thế trong thực hiện báo cáo của Phòng.

- Trực tiếp theo dõi các KCN: Thuận Thành 2, Thuận Thành 3, An Việt Quế Võ 6 và Gia Bình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.