Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 53
Số lượt truy cập: 27145610
Phòng Quản lý Doanh nghiệp (Điện thoại: 0222 3826892)

I. Tổ chức

Trưởng phòng: Đ/c Hoàng Thị Thu Hải

Phó phòng: Đ/c Ngọ Xuân Hoài

Phó phòng: Đ/c Nguyễn Đình Vinh

Chuyên viên: Đ/C Chu Đức Đạo

II. Chức năng, nhiệm vụ Phòng quản lý Doanh nghiệp

Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp trong KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp KCN sau cấp phép đầu tư, gồm:

+ Thủ tục bố cáo thành lập doanh nghiệp;

+ Thủ tục khắc dấu tại Công an tỉnh Bắc Ninh;

+ Thủ tục đăng ký mã số thuế tại Cục Thuế Bắc Ninh;

+ Thủ tục về thương mại, xuất nhập khẩu;

+ Hướng dẫn, nhận và tổng hợp báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp KCN theo quy định;

- Theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai thực hiện dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư;

- Thụ lý hồ sơ, tham mưu trình Lãnh đạo Ban quyết định các trường hợp phải chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, giải thể doanh nghiệp và thụ lý hồ sơ ban đầu các trường hợp phá sản doanh nghiệp;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu; Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của doanh nghiệp KCN;

- Thụ lý hồ sơ các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất trong KCN và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong KCN;

- Thụ lý hồ sơ xác nhận hợp đồng thương mại, văn bản về chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của các doanh nghiệp trong KCN;

- Xây dựng và tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCN theo yêu cầu điều hành của Lãnh đạo Ban;

- Xây dựng và thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KCN theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

- Xây dựng báo cáo chuyên môn của phòng và cung cấp số liệu cho Văn phòng Ban lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình triển khai dự án đầu tư; hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp KCN;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

III. Phân công nhiệm vụ quyền hạn của các vị trí

1. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hải - Trưởng phòng:

 

Phụ trách chung; chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành Phòng QLDN. Thực hiện xây dựng và củng cố mối quan hệ công tác với các phòng, trung tâm thuộc Ban và các sở, ngành liên quan.

Chịu trách nhiệm chính giải quyết mọi công việc liên quan đến nhiệm vụ của Phòng; phê duyệt các kế hoạch, báo cáo, các văn bản giấy tờ khác có liên quan. Tham gia các cuộc họp, các buổi làm việc do Lãnh đạo Ban phân công. trực tiếp chỉ đạo cán bộ theo dõi, thực hiện quản lý hoạt động của các KCN, các doanh nghiệp trong các KCN.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

 

2. Đồng chí Ngọ Xuân Hoài - Phó Trưởng phòng:

T

Thay mặt Trưởng phòng quản lý, điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

Theo dõi thực hiện, sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO của phòng.

Theo dõi các Khu công nghiệp: Tiên Sơn, Yên Phong 1, VSIP, Thuận Thành 2.

Giải quyết các công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng liên quan đến các KCN được phân công theo dõi, báo cáo Trưởng phòng.

Chịu trách nhiệm xây dựng các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN theo yêu cầu của các bộ, UBND tỉnh, và các ngành liên quan, báo cáo kết quả hoạt động của Phòng hàng tháng, báo cáo Trưởng phòng trước khi ban hành.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án sau cấp phép, tổng hợp các dự án chậm triển khai trong các KCN.

Thường xuyên trao đổi, liên hệ với cơ quan Thuế, Hải quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

3. Đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Phó Trưởng phòng:

 

Theo dõi các KCN: Quế Võ 1 (bao gồm cả Khu liền kề, phát triển KCN Quế Võ), Quế Võ 2, Nam Sơn – Hạp Lĩnh, Hanaka, Gia Bình.

Giải quyết các công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng liên quan đến các KCN được phân công theo dõi, báo cáo Trưởng phòng.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án sau cấp phép, tổng hợp các dự án chậm triển khai trong các KCN được phân công theo dõi.

Tổng hợp các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng trong việc thực hiện các Quy chế phối hợp giữa BQL các KCN với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

4. Đồng chí Chu Đức Đạo - Chuyên viên:

 

Theo dõi các KCN: Đại Đồng - Hoàn Sơn, Thuận Thành 3, Quế Võ 3, Yên Phong 2.

Giải quyết các công việc theo chức năng nhiệm vụ của Phòng liên quan đến các KCN được phân công theo dõi, báo cáo Trưởng phòng.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án sau cấp phép, tổng hợp các dự án chậm triển khai trong các KCN được phân công theo dõi.

Phụ trách theo dõi, tổng hợp số liệu báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trên báo cáo trực tuyến.

Cập nhật các văn bản, chính sách mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng; theo dõi các văn bản, công văn chuyển cho phòng thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Bắc Ninh báo cáo Trưởng phòng; Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ, văn bản đi, đến của phòng.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.