Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 27145611
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng (Điện thoại: 0222 3826890)
I. Tổ chức

Trưởng phòng: Đ/c Hoàng Anh Tuấn

Phó trường phòng: Đ/c Nguyễn Thạc Cường

Phó trường phòng: Đ/c Dương Đức Tình

Chuyên viên: Đ/c Nguyễn Thế Linh

Cán bộ: Nguyễn Văn Hưởng

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh; có chức năng nghiên cứu, tham mưu, giúp việc cho Trưởng Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KCN về quản lý quy hoạch, phát triển KCN, quản lý xây dựng đối với các doanh nghiệp trong KCN, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các KCN (khi UBND tỉnh có phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong KCN tập trung). Cụ thể như sau:

II. Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý quy hoạch và xây dựng trong các KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tham gia ý kiến với Lãnh đạo Ban trong việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan;

2. Đề xuất giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư vào các KCN;

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện quy định, quy hoạch và xây dựng có liên quan tới KCN đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

4. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở đối với Dự án nhóm B, C và thiết kế BVTC đối với các dự án cấp II trở xuống; Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình; cấp Giấy phép cải tạo Công trình đối với công trình xây dựng trong KCN đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng đối với các Công trình từ cấp II trở xuống; phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng với Bộ Xây dựng đối với các Công trình cấp I trở lên.

Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trong các KCN; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các KCN.

Tham mưu với Lãnh đạo Ban về xác nhận hợp đồng nguyên tắc về việc thuê lại đất tại các KCN; Phối hợp với Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp để thụ lý hồ sơ trong việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Phối hợp với Thanh tra BQL và các cơ quan liên quan thanh tra việc thực hiện, chấp hành pháp luật về quy hoạch và xây dựng;

Lập kế hoạch Phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xây dựng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các CĐT, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong các KCN (đối với các Công trình chuyên ngành quan trọng, có quy mô lớn theo kế hoạch);

Phối hợp Cảnh sát PCCC tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh về việc cho ý kiến phương án PCCC và môi trường đối với Thiết kế cơ sở làm cơ sở thẩm định Thiết kế cơ sở;

Đôn đốc, kiểm tra các công trình kết cấu hạ tầng trong và ngoài KCN đảm bảo xây dựng và đưa vào hoạt động đồng bộ, đúng tiến độ; Kiểm tra xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Tham gia cùng chính quyền địa phương và hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác GPMB;

Xây dựng báo cáo chuyên môn của phòng và cung cấp số liệu cho Văn phòng Ban lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình xây dựng, phát triển các KCN Bắc Ninh;

Xây dựng và thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quy hoạch và xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

III. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và theo uỷ quyền:

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC đối với các dự án cấp II trở xuống; Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình; cấp Giấy phép cải tạo Công trình đối với công trình xây dựng trong KCN đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trong các KCN; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các KCN; Thẩm định thiết kế xây dựng các công trình xây dựng trong KCN; Kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng đối với các Công trình từ cấp II trở xuống

IV. Các Căn cứ thực hiện nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lý Nhà nước về xây dựng theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14.3.2008 của Chính phủ về việc Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18.6.2014 của Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10.3.2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng; Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18.6.2015 của Chính phủ về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30.6.2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 31.8.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20.9.2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý Dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Văn bản số 1335/UBND-CNXDCB ngày 11.9.2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các Khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

V. Phân công nhiệm vụ chuyên môn:

1.  Trưởng phòng Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại (Mobile):  0912.99.44.39

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về hoạt động của Phòng.

- Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc chuyên viên trong phòng thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian quy định. Trực tiếp xử lý những công việc đã phân công cho Chuyên viên của phòng.

- Tham mưu, giải quyết những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách về: quản lý nhà nước về các KCN, phát triển các KCN; nhà ở công nhân...

- Lập thủ tục và hướng dẫn trình tự thủ tục thành lập KCN mới (thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư).

- Phối hợp các Phòng trực thuộc BQL trong các công việc liên quan.

- Xây dựng kế hoạch hình thành các KCN theo quy hoạch phát triển; theo dõi, đôn đốc các Công ty hạ tầng KCN theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN liên quan.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ về các hoạt động của phòng.

- Cho ý kiến về sự phù hợp của địa điểm đầu tư dự án với quy hoạch KCN trước khi cấp hoặc đăng ký đầu tư; xác nhận hồ sơ thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Doanh nghiệp trong việc tham gia ý kiến thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 

2. Đ/c Nguyễn Thạc Cường - Phó trưởng phòng

Điện thoại (Mobile):  0983.351.669

- Hướng dẫn Công ty phát triển hạ tầng trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN; lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN.

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp trình tự, thủ tục xây dựng công trình:

+ Lập báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC trình Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

+ Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình; giấy phép cải tạo Công trình đối với công trình xây dựng trong KCN (đối với Công trình cấp II trở xuống trong các KCN).

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình hạ tầng trong KCN; việc xây dựng của Doanh nghiệp KCN theo đúng tiến độ và thiết kế được duyệt.

- Chủ trì và phối hợp với các Phòng chuyên môn của Ban giải quyết những vướng mắc trong quá trình xây dựng; phối hợp với Sở chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định về xây dựng.

- Lập kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng đối với các Công trình từ cấp II trở xuống và phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng với Bộ Xây dựng đối với các Công trình cấp I trở lên.

- Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trong các KCN; phối hợp xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các KCN.

- Lập kế hoạch Phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xây dựng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các CĐT, tổ chức cá nhân tham gia hoạt xây dựng trong các KCN (đối với các Công trình theo kế hoạch).

- Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Phòng hàng năm; Tổng hợp báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quý, năm.

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ thụ lý do mình thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao. 

 

3. Đ/c Dương Đức Tình  –  Phó trưởng phòng

Điện thoại (Mobile):  0987.606.701

- Hướng dẫn Công ty phát triển hạ tầng trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN; lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN.

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp trình tự, thủ tục xây dựng công trình:

+ Cấp Chứng chỉ quy hoạch đối với các Dự án đầu tư vào các KCN.

+ Lập báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC trình Trưởng phòng xem xét, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt.

+ Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình; giấy phép cải tạo Công trình đối với công trình xây dựng trong KCN (đối với Công trình cấp II trở xuống trong các KCN).

- Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng các công trình hạ tầng trong KCN; việc xây dựng của Doanh nghiệp KCN theo đúng tiến độ và thiết kế được duyệt.

- Chủ trì và phối hợp với các Phòng chuyên môn của Ban giải quyết những vướng mắc trong quá trình xây dựng; phối hợp với Sở chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định về xây dựng.

- Lập kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng đối với các Công trình từ cấp II trở xuống và phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng với Bộ Xây dựng đối với các Công trình cấp I trở lên.

- Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trong các KCN; phối hợp xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm về xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các KCN.

- Lập kế hoạch Phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra xây dựng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các CĐT, tổ chức cá nhân tham gia hoạt xây dựng trong các KCN (đối với các Công trình theo kế hoạch).

- Tổng hợp và cập nhật vị trí cấp mới cho các Doanh nghiệp vào bản đồ quy hoạch thường xuyên; và tổng hợp các vấn đề về quy hoạch.

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ thụ lý do mình thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

4. Đ/c Nguyễn Thế Linh - Chuyên viên

Điện thoại (Mobile): 098.5665.989

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp trình tự, thủ tục xây dựng công trình:

+ Cấp Chứng chỉ quy hoạch đối với các Dự án đầu tư vào các KCN.

+ Tiếp nhận hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế BVTC; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC.

+ Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình; giấy phép cải tạo Công trình đối với công trình xây dựng trong KCN (đối với Công trình cấp II trở xuống trong các KCN).

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn của Ban giải quyết những vướng mắc trong quá trình xây dựng; phối hợp với Sở chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định về xây dựng.

- Tham gia kiểm tra xây dựng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các CĐT, tổ chức cá nhân tham gia hoạt xây dựng trong các KCN;

- Tham gia kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch của Ban;

- Quản lý về xây dựng và theo dõi, cập nhật đền bù GPMB đối với các KCN. Tổng hợp báo cáo và giải quyết những vướng mắc trong công tác ĐBGPMB.

- Lập Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo tháng, theo Quý và năm.

- Lưu trữ Chứng chỉ quy hoạch, Giấy phép xây dựng, công văn đi, đến của phòng phát; Lưu trữ và bảo quản hồ sơ thụ lý do mình thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5. Đ/c Nguyễn Văn Hưởng - Chuyên viên

Điện thoại (Mobile): 0982.747.882

- Hướng dẫn các Doanh nghiệp trình tự, thủ tục xây dựng công trình:

+ Tiếp nhận hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế BVTC; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế BVTC.

+ Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình; giấy phép cải tạo Công trình đối với công trình xây dựng trong KCN (đối với Công trình cấp II trở xuống trong các KCN).

- Phối hợp với các Phòng chuyên môn của Ban giải quyết những vướng mắc trong quá trình xây dựng;

- Tham gia kiểm tra xây dựng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các CĐT, tổ chức cá nhân tham gia hoạt xây dựng trong các KCN;

- Tham gia kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch của Ban;

- Quản lý về xây dựng và theo dõi, cập nhật đền bù GPMB đối với các KCN. Tổng hợp báo cáo và giải quyết những vướng mắc trong công tác ĐBGPMB.

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ thụ lý do mình thực hiện.