Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 56
Số lượt truy cập: 27145615
Phòng Quản lý Đầu tư (Điện thoại: 0222 3825233)

I. Tổ chức

Trưởng phòng : Đ/c Nguyễn Đắc Triệu

Phó phòng : Đ/c Trần Thị Minh

Cán bộ : Đ/c Vương quang Huy

Cán bộ: Phạm Lan Oanh

Cán bộ: Đ/c Bùi Nhật Minh

II. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, giấy phép kinh doanh mua bán hàng hoá, các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư trong KCN, có nhiệm vụ cụ thể như sau:

3.1. Công tác xúc tiến đầu tư: Tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu, thu hút đầu tư vào các KCN Bắc Ninh; Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư vào các KCN để Ban quản lý phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện; Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban quản lý, các cơ quan chức năng chuyên môn, công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN để tổ chức vận động đầu tư vào các KCN Bắc Ninh;
3.2. Phối hợp với Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư vào các KCN;

3.3. Lựa chọn dự án đầu tư; Thuh lý hồ sơ đăng ký đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KCN thuộc thẩm quyền của Ban quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư;
3.4. Thụ lý hồ sơ trình Lãnh đạo Ban quyết định việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt tại KCN;
3.5. Thụ lý hồ sơ Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công thương;

3.6. Kiểm tra, xác nhận Hợp đồng thuê lại đất thực hiện dự án của nhà đầu tư vào KCN;

3.7. Xây dựng báo cáo chuyên môn của phòng và cung cấp số liệu cho Văn phòng Ban lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong các KCN Bắc Ninh;

3.8. Soạn thảo nội dung để Lãnh đạo Ban tham gia ý kiến với các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển KCN;

3.9. Xây dựng và thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

3.11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

III. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các vị trí

1. Đ/c Trưởng phòng:

Chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Quản lý đầu tư.

Trực tiếp phụ trách:

- Chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh theo các quy trình ISO của Ban quản lý.

- Duyệt nội dung GCNĐT, GCNĐC và trình Trưởng ban ký duyệt.

- Phát ngôn những vấn đề liên quan đến kết quả thu hút đầu tư và kết quả thực hiện công tác của phòng.

- Quan hệ phối hợp với các phòng Ban quản lý và các cơ quan liên quan, các Công ty hạ tầng KCN để giải quyết công tác chuyên môn của phòng.

1. Đ/c Nguyễn Đắc Triệu – Trưởng phòng

Chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng Quản lý đầu tư.

Trực tiếp phụ trách:

- Chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh theo các quy trình ISO của Ban quản lý.

- Duyệt nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh trình Trưởng ban ký duyệt.

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư bao gồm: lập kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm, chuẩn bị tài liệu tổ chức đón tiếp các nhà đầu tư, phối hợp Công ty hạ tầng theo dõi hỗ trợ nhà đầu tư nếu có yêu cầu...

- Phát ngôn những vấn đề liên quan đến kết quả thu hút đầu tư và kết quả thực hiện công tác của phòng.

- Quan hệ phối hợp với các phòng Ban quản lý và các cơ quan liên quan, các Công ty hạ tầng KCN để giải quyết công tác chuyên môn của phòng.

2. Đ/c Trần Thị Minh - Phó Trưởng phòng:


- Thụ lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách.

- Thực hiện rà soát hệ thống quản lý chất lượng ISO của Phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Trưởng phòng phụ trách phân công.3. Đ/c Vương Quang Huy – Viên chức:


- Thụ lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Trưởng phòng phụ trách phân công.


4. Đ/c Phạm Lan Oanh - Viên chức:


- Thụ lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách.

- Tổng hợp chung tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh các dự án vào các KCN; tổng hợp đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án vào các KCN.

- Lập báo cáo tuần, tháng phục vụ giao ban cơ quan theo định kỳ .

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Trưởng phòng phụ trách phân công.

5. Đ/c Bùi Nhật Minh – Cán bộ:

- Thụ lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo sự phân công của Phó Trưởng phòng phụ trách.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Trưởng phòng phụ trách phân công.