Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 52
Số lượt truy cập: 27145608
Phòng Thanh tra (Điện thoại:0222 3875086)
I. Tổ chức

Chánh Thanh tra: Đ/c Trịnh Hoàng Long

Phó Chánh Thanh tra: Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương

Phó Chánh Thanh tra: Đ/c Nguyễn Bình Dương

Thanh tra viên: Đ/c Nguyễn Ngọc Thăng

II. chức năng, nhiệm vụ

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 28 của Luật Thanh tra, gồm:

2.1.1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, các đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ban quản lý;

2.1.2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Ban quản lý phụ trách;

2.1.3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban quản lý và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền;

2.1.4. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan thanh tra chuyên ngành để triểnn khai công tác thanh tra trong KCN, thanh tra các vụ việc khác do Trưởng ban giao;

2.1.5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

2.1.6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

2.1.7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý;

2.1.8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

2.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra;

2.3. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ban quản lý;

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc BQL thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; phối hợp với thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban thực hiện thanh tra công vụ nội bộ trong các phòng, đơn vị đó theo kế hoạch được duyệt;

2.5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra;

2.6. Xây dựng và thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra ban quản lý, các quy trình liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo trong các KCN.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Đ/c Trịnh Hoàng Long - Chánh thanh tra

- Chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra BQL.

- Đầu mối phối hợp với các cơ quan thanh tra chuyên ngành, các Phòng, đơn vị có liên quan để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra trong KCN. Thanh tra, kiểm tra nội bộ các Phòng, đơn vị trực thuộc Ban theo kế hoạch được duyệt và các vụ việc khác do Trưởng ban giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 2. Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Chánh thanh tra

- Phụ trách việc xây dựng, tổng hợp, các báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp KCN theo định kỳ hàng năm, đột xuất.

- Trực tiếp giúp Chánh thanh tra về lĩnh vực lao động, môi trường.

- Phối hợp, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra. 

- Thay mặt Chánh Thanh tra điều hành công tác của Chánh Thanh tra khi vắng mặt.

 

3. Đ/c Nguyễn Bình Dương – Phó Chánh thanh tra (hiện tại đang đi học)

- Phụ trách công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đôn đốc các Kết luận sau thanh tra, kiểm tra các Doanh nghiệp KCN.

- Trực tiếp giúp Chánh thanh tra các lĩnh vực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; Quy hoạch và xây dựng; Phòng cháy chữa cháy.

- Phối hợp, đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra phân công.

4. Đ/c Nguyễn Ngọc Thăng – Viên chức

 

- Trực tiếp thụ lý việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Xây dựng, tổng hợp báo cáo; lưu trữ hồ sơ về thanh tra, kiểm tra và công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Xây dựng Nội quy tiếp công dân, mở sổ theo dõi tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra phân công.