Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 56
Số lượt truy cập: 27145617
Văn phòng (Điện thoại: 0222 3825232)
I. Tổ chức

Chánh Văn phòng : Đ/c Nguyễn Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Ngân Hằng

Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn

Chuyên viên CNTT: Đ/c Nguyễn Văn Hậu

Kế toán : Đ/c Trần Thị Đông

Thủ quỹ : Đ/c Bùi Thị Quỳnh Hoa

Cán bộ văn thư:Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương

Cán bộ một cửa: Đ/c Tạ Văn Lân

Cán bộ: Đ/c Nguyễn Kim Huy

Lái xe : Đ/c Trần Trọng hoa

Lái xe : Đ/c Nghiêm Minh Quân

II. Chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thực hiện các công việc trong các lĩnh vực hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng do Trưởng ban phân công, cụ thể như sau :

1.1. Nhiệm vụ của Văn phòng:

1.1.1. Công tác tổng hợp: Lập chương trình công tác của Ban trình Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách phê duyệt. Giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo, điều hành chương trình công tác đã được thông qua, đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong mọi hoạt động. Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc của Lãnh đạo Ban, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình đó, tổng hợp dự thảo báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban;

1.1.2. Công tác thông tin và quản trị website: cập nhật thông tin kịp thời, chính xác và sử dụng, quản lý, điều hành hiệu quả website của Ban quản lý; Đảm bảo mạng nội bộ của Ban hoạt động liên tục và thông suốt;

1.1.3. Là đầu mối giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế ‘‘một cửa’’ của Ban; Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động liên quan tới công tác vận hành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000;

1.1.4. Công tác văn thư lưu trữ: quản lý công tác văn thư lưu trữ đảm bảo tính bí mật, an toàn, chính xác. Chịu trách nhiệm trong việc phát hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý của Ban quản lý;

1.1.5. Công tác tham mưu: tham mưu giúp Lãnh đạo Ban xây dựng và tổchức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức bộ máy và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức;

1.1.6. Quản lý hoạt động tài chính, chế độ thu chi thường xuyên của Ban theo quy định và chính sách hiện hành của Nhà nước;

1.1.7. Xây dựng và tạo cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện, phương tiện, chế độ làm việc của Ban, giải quyết kịp thời các chính sách cho cán bộ, công nhân viên trong Ban đúng chế độ hiện hành của Nhà nước;

1.1.8. Chuẩn bị các cuộc họp của Ban; các hội nghị với các ngành, địa phương và các cuộc tiếp khách (trong nước và nước ngoài) của Lãnh đạo Ban;

1.1.9. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đơn vị, cơ quan hữu quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của Ban; Tham gia cùng các phòng chuyên môn của Ban trong thực hiện xây dựng quy chế phối hợp với các Sở, ngành có liên quan về giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực quản lý của BQL các KCN Bắc Ninh;

1.1.10. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc phát động các phong trào thi đua, khen thưởng của Ban và trong các KCN Bắc Ninh; phối hợp với Công đoàn các KCN Bắc Ninh, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của Ban trong việc tổ chức thực hiện;

1.2. Nhiệm vụ của Chánh Văn phòng: Là người điều hành chung hoạt động của Văn phòng; trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Phó Trưởng ban về toàn bộ hoạt động của công tác văn phòng; được ký Thừa lệnh Trưởng ban đối với các văn bản trong phạm vi các KCN và trong nội bộ cơ quan Ban quản lý bao gồm: Giấy mời họp, Thông báo kết luận Trưởng ban, công văn đôn đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện chế độ báo cáo, giấy giới thiệu liên hệ công tác, công văn truyền đạt ý kiến của Trưởng ban.

1.3. Nhiệm vụ của các Phó Văn phòng: Phó Văn phòng là người giúp việc cho Chánh Văn phòng, thực hiện nhiệm vụ khi được Chánh Văn phòng phân công và được giao phụ trách một số lĩnh vực; được ký thay Chánh Văn phòng về phạm vi công việc được phân công trong nội bộ và nội dung hoạt động nghiệp vụ văn phòng.

1.4. Kế toán, chuyên viên, văn thư, thủ quỹ, lái xe và nhân viên phục vụ thực hiện nhiệm vụ do Chánh Văn phòng phân công và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban quản lý. 

III. Phân công nhiệm vụ

1. Đ/c Nguyễn Mai Hương - Chánh Văn phòng:

Là người điều hành chung hoạt động của Văn phòng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, Lãnh đạo Ban phụ trách về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Tham mưu Lãnh đạo Ban trong công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý tài chính của Ban; Trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp của Ban. Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban phụ trách trực tiếp giao hoặc phân công.

2. Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chánh Văn phòng:

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về công tác được phân công:

+ Trực tiếp phụ trách: công tác văn thư - lưu trữ; công tác hành chính - quản trị Văn phòng; phụ trách công tác cải cách hành chính của Ban. Đảm nhiệm Thư ký Ban chỉ đạo ISO - Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

+ Giúp Chánh Văn phòng trong thực hiện công tác thi đua khen thưởng và quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng của Ban.

- Thay mặt Chánh Văn phòng ký các văn bản thuộc thẩm quyền khi Chánh Văn phòng đi công tác hoặc uỷ quyền.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng giao hoặc uỷ quyền.

3. Đ/c Nguyễn Thị Ngân Hằng - Phó Chánh Văn phòng:

- Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về công tác được phân công:

+ Trực tiếp quản lý hoạt động của bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" (sau đây gọi tắt là bộ phận "một cửa").

+ Báo cáo Chánh Văn phòng về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính định kỳ hàng tháng của bộ phận “một cửa”, và xây dựng các báo cáo TTHC định kỳ gửi UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định.

+ Giúp Chánh Văn phòng tổng hợp báo cáo của các phòng, đơn vị trực thuộc vào báo cáo tháng, quý, sáu tháng, cả năm và xây dựng chương trình công tác, các báo cáo định kỳ và chuyên đề, báo cáo đột xuất, các văn bản tổng hợp khác của cơ quan.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng giao hoặc uỷ quyền

4. Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Chuyên viên tin học:

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng về công việc được phân công:

- Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ theo pháp luật hiện hành và theo quy định tại Khoản 8.3÷8.7, Chương II (Công tác nội vụ cơ quan), Nội quy làm việc của cơ quan (Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-BQL ngày 25/12/2013 của Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh).

- Phụ trách toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Ban: Làm cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, thực hiện công tác quản lý, điều hành, duy trì và sử dụng hệ thống tin học trong toàn Ban; chịu trách nhiệm quản trị, nâng cấp và bảo trì website BQL các KCN Bắc Ninh; khai thác cập nhật thông tin báo cáo Lãnh đạo Văn phòng để trình Lãnh đạo Ban duyệt; đưa các thông tin, văn bản lên website một cách kịp thời, chính xác và an toàn. Lập sổ theo dõi và tham mưu Văn phòng công tác bảo trì, sửa chữa, thay thế các thiết bị tin học của Ban;

- Giúp Chánh Văn phòng tổng hợp, xây dựng các kế hoạch, báo cáo và các văn bản khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Ban.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

5. Tạ Văn Lân - Cán bộ “Một cửa”:

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng về công việc được phân công:

- Lập và đăng lịch trình công tác của Lãnh đạo Ban lên Bảng tin điện tử cơ quan;

- Trực tiếp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Quản lý Lao động, Quản lý Đầu tư.

- Tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban ở các lĩnh vực bằng văn bản báo cáo đ/c Nguyễn Thị Ngân Hằng - Phó Chánh Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

6. Đ/c Nguyễn Kim Huy - Viên chức bộ phận “Một cửa”:

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng về công việc được phân công:

- Lập và đăng lịch trình công tác của Lãnh đạo Ban lên Bảng tin điện tử cơ quan;

- Trực tiếp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

- Cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày lên website của Ban;

- Phối hợp với đ/c Nguyễn Văn Hậu trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin  của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng. 

7. Đ/c Trần Thị Đông - Kế toán:

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo Văn phòng về công tác tài chính - kế toán của Ban:

+ Đảm bảo công tác thu chi tài chính của Ban theo đúng chế độ, chính sách và các qui định của Nhà nước.

+ Thanh quyết toán kịp thời, chính xác đúng quy định của ngành Tài chính và cơ quan quản lý cấp trên.

+ Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý, tài chính và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với đ/c Bùi Thị Quỳnh Hoa trong việc thực hiện các nhiệm vụ hành chính khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

8. Đ/c Bùi Thị Quỳnh Hoa - Nhân viên phục vụ kiêm thủ quỹ:

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng về các công việc được phân công, bao gồm:

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi các Phòng thực hiện nội quy của cơ quan;

- Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi việc dọn dẹp, vệ sinh của 02 bảo vệ.

- Thực hiện các nhiệm vụ hành chính tạp vụ:

+ Đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng v/v mua sắm các đồ dùng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt nhu cầu làm việc của Lãnh đạo Ban.

+ Vệ sinh, dọn dẹp phòng làm việc của các Lãnh đạo Ban hàng ngày, Hội trường lớn và các phòng họp của Ban hàng ngày, đảm bảo luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

+ Lập dự trù mua sắm đồ dùng, văn phòng phẩm và các vật dụng thiết yếu của cơ quan (Lập quyết toán mua sắm trong tháng, dự trù cho tháng sau vào ngày cuối cùng của tháng trước, báo cáo Lãnh đạo Văn phòng).

+ Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng sử dụng điện, nước và các trang thiết bị trong nhà vệ sinh.

+ Thực hiện công tác chuẩn bị phòng họp, lễ tân phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp của Ban và các buổi tiếp khách của Lãnh đạo Ban hoặc người được Trưởng ban uỷ nhiệm hoặc phân công.

+ Kiêm thủ quỹ của Ban: Tiến hành quản lý quỹ của Ban, thực hiện vào sổ chứng từ, xuất quỹ, nhập quỹ, tạm ứng và kiểm kê quỹ nghiêm túc và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Từ ngày 01/11/2016, chuyển hóa đơn, chứng từ thu phí, lệ phí của hồ sơ giải quyết TTHC của Ban cho đ/c Nguyễn Thị Ngân Hằng - Phó Chánh Văn phòng. 16h00 ngày cuối tuần (thứ 6), chịu trách nhiệm tiếp nhận số tiền phí, lệ phí thu được trong tuần từ đ/c Hằng hoặc cán bộ bộ phận “một cửa” được phân công thu phí, lệ phí hồ sơ TTHC. (Yêu cầu có đầy đủ sổ sách, chứng từ tiếp nhận theo quy định).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

9. Đ/c Nguyễn Thị Bính  - Nhân viên phục vụ:

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng về các công việc được phân công, bao gồm:

- Thực hiện tốt việc quản lý bềp ăn và nấu ăn đảm bảo các quy định về ATVSTP và cung cấp suất ăn đúng giờ, đúng tiêu chuẩn quy định.

- Công khai  thực đơn hàng ngày; Danh sách người ăn hàng ngày; Danh sách người nộp tiền ăn hàng tháng.

- Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang thiết bị, đồ dùng nhà bếp. Đề xuất với lãnh đạo VP v/v cung cấp trang thiết bị, đồ dùng nhà bếp để bổ sung hoặc thay thế.

- Phối hợp với đ/c Bùi Thị Quỳnh Hoa trong việc thực hiện các nhiệm vụ hành chính khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

10.  Đối với Lái xe cơ quan:

10.1. Đ/c Nghiêm Minh Quân: Chịu trách nhiệm quản lý xe 99A - 000.66 phục vụ Lãnh đạo trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ:

+ Lái xe phục vụ đồng chí Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh trong quá trình công tác;

+ Lái xe phục vụ các đồng chí Phó Trưởng ban khi được sự đồng ý của đồng chí Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh;

10.2. Đ/c Trần Trọng Hoa: Chịu trách nhiệm quản lý xe 99A - 0477 phục vụ Lãnh đạo trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ: Lái xe phục vụ các đồng chí Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

10.3. Quy định khác: Hai đ/c Lái xe cơ quan có trách nhiệm thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của xe đảm bảo an toàn khi vận hành và có trách nhiệm thực hiện tốt một số công việc sau:

- Lập dự trù kế hoạch bảo dưỡng định kỳ xe theo qui định và báo cáo Lãnh đạo văn phòng để thống nhất kế hoạch bảo dưỡng định kỳ.

- Khi xe hư hỏng phải báo cáo Lãnh đạo Văn phòng để kịp thời sửa chữa; bảo quản xe theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

(Đối với việc bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa thay thế thường xuyên, yêu cầu lái xe phải lập dự trù và kế hoạch sửa chữa báo cáo Lãnh đạo Văn phòng trước khi đưa xe đi xưởng).

- Báo cáo Lãnh đạo Văn phòng và nhận lệnh điều xe trước mỗi chuyến đi; Ghi nhật trình xe rõ ràng, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Văn phòng vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo;

- Sử dụng xăng dầu trên cơ sở định mức cho phép;

- Chốt số công tơ mét của xe với Lãnh đạo văn phòng vào ngày cuối tháng.

- Ngoài thời gian theo lịch trình công tác, xe và lái xe phải thường trực tại trụ sở cơ quan; Không được sử dụng xe công vào việc riêng (trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban);

- Không được tự ý giao xe cho người khác khi chưa được sự đồng ý của Lãnh đạo Ban.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Văn phòng.

11. Một số quy định chung:

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Văn phòng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBN tỉnh Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh; đi làm đúng giờ và không tự ý ra ngoài cơ quan trong giờ làm việc khi chưa xin phép Lãnh đạo Văn phòng. Thực hiện nghiêm túc Nội quy làm việc của cơ quan.

- Khi CBCCVC nghỉ do có việc đột xuất phải xin phép trực tiếp, hoặc gọi điện báo cáo và xin phép Lãnh đạo Văn phòng (không chấp nhận việc xin phép bằng tin nhắn điện thoại).  

- Bộ phận "một cửa" khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính của nhà đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác kiểm tra danh mục, thành phần hồ sơ theo qui định và trình Lãnh đạo Văn phòng xem xét và phê duyệt trước khi bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn. Đảm bảo đúng thời gian quy định đối với từng TTHC đã được ban hành.

- Khi cán bộ Văn phòng được Lãnh đạo Ban giao việc trực tiếp thì phải có trách nhiệm báo cáo lại Lãnh đạo Văn phòng để biết.