Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 57
Số lượt truy cập: 27145616
Trung tâm Dịch vụ việc làm

 

Nguyễn Xuân Thái - Phó Giám đốc (Email:nxthai.bqlckcn@bacninh.gov.vn)


Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc (Email:ntquyet.bqlckcn@bacninh.gov.vn)


Nguyễn Quang Hiền - Phó Giám đốc (Email:nqhien.bqlckcn@bacninh.gov.vn)