Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 27145456
Cập nhật: 15/12/2016
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
Căn cứ luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Luật Tố cáo năm 2011; Luật Tiếp công dân số 42/QH13 ngày 25/11/2013. Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thông báo Lịch tiếp công dân 2017