Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 8
Số lượt truy cập: 22948791
Cập nhật: 12/08/2014
II. LĨNH VỰC: THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Phòng QL.Đầu tư-ĐT: 0241 3825233)

(Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam)

1. Trình tự thực hiện:

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận “ Một cửa” – Văn phòng BQL các KCN Bắc Ninh

+ Cán bộ bộ phận “Một cửa” – Văn phòng Ban:

(1) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ.

(2A) Nếu được thì vào sổ và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả

(3) Chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn xem xét, giải quyết (có kèm theo phiếu chuyển hồ sơ).

(4) Trả kết quả cho Nhà đầu tư

(2B) Nếu hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ thì chuyển trả Nhà đầu tư, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại trụ sở Ban quản lý

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

c) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

d) Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

e) Bảo sao Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân của người đứng đầu Văn phòng đại diện.

3.2. Số lượng hồ sơ04 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc

4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hện TTHC: Cá nhận, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC: BQL các KCN Bắc Ninh

7Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư

8. Lệ Phí: Miễn

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu MĐ-1

10Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

11Căn cứ pháp lý của TTHC:

Các Luật: Đầu tư số 59/2005/QH11, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Thương mại.

Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006  của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010  của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định 102/2010/ NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính Phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế và Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/ ;2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008.

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Quyết định số 152/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Các mẫu biểu cho mục này