Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 27
Số lượt truy cập: 27486633
Cập nhật: 20/10/2014
Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2014

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01/QĐ-HĐXT

 

Bắc Ninh, ngày 06  tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

      Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2014

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ các Thông tư: số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BQL ngày 05/9/2014 của Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh v/v thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014;

Xét đề nghị của Thư ký Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2014 như sau:

(Danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo)

Điều 2. Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về thực hiện xét tuyển viên chức sự nghiệp, về các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về xét tuyển viên chức.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan và các thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HĐXT.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Ngô Sỹ Bích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP BAN QUẢN LÝ NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐXT ngày 06/9/2014)

 

1. Ông Ngô Sỹ Bích - Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014 (sau đây gọi là Hội đồng xét tuyển) theo quy định, chỉ đạo việc xét tuyển đúng quy chế xét tuyển;

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng xét tuyển;

- Quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch; Ban phúc khảo;

- Tổ chức việc xây dựng đề phỏng vấn theo đúng quy định, đảm bảo bí mật đề phỏng vấn theo chế độ tài liệu mật;

- Tổ chức việc phỏng vấn và tổng hợp kết quả xét tuyển theo quy định;

- Báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển.

2. Ông Nguyễn Đức Cao - Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng xét tuyển điều hành hoạt động của Hội đồng xét tuyển đối với các chỉ tiêu tuyển dụng ở các vị trí việc làm tại Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh;

- Giúp Chủ tịch Hội đồng xét tuyển thành lập và điều hành hoạt động của Ban Kiểm tra - sát hạch và Ban Phúc khảo;

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ kỳ xét tuyển tại Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng xét tuyển theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.

3. Ông Nguyễn Chí Đào - Uỷ viên Hội đồng:

- Phối hợp với Thư ký Hội đồng xét tuyển:

+ Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự tuyển;

+ Tổng hợp điểm trung bình toàn khoá học, điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm luận văn hoặc điểm đồ án tốt nghiệp của thí sinh dự xét tuyển (bao gồm cả điểm học theo tín chỉ đã được quy đổi ra thang điểm 10);

+ Tổng hợp điểm kết quả phỏng vấn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng xét tuyển theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.

4. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Uỷ viên Hội đồng:

- Tham gia, giúp Hội đồng xét tuyển chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ kỳ xét tuyển tại Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh;

- Tham gia, giúp Hội đồng xét tuyển chỉ đạo công tác bảo vệ, an ninh trật tự và an toàn trong kỳ xét tuyển;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng xét tuyển theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.

5. Bà Nguyễn Mai Hương - Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng:

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng xét tuyển và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng xét tuyển;

- Tiếp nhận hồ sơ của thí sinh theo đúng quy định về điều kiện dự tuyển; thẩm định hồ sơ dự tuyển; thu phí dự xét tuyển, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán phí dự xét tuyển theo đúng quy định;

- Tổ chức và chuẩn bị các tài liệu để hướng dẫn ôn tập đối với thí sinh có hồ sơ dự tuyển đã được Hội đồng xét tuyển duyệt;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả xét tuyển với Hội đồng xét tuyển;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng xét tuyển theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.

Trên đây là nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng xét tuyển. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các thành viên báo cáo kịp thời để Chủ tịch Hội đồng xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.