Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 32
Số lượt truy cập: 27486625
Cập nhật: 20/10/2014
Văn bản gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

UBND TỈNH BẮC NINH
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /BQL-VP

 

Bắc Ninh, ngày       tháng     năm 2014

 

 

Kính gửi: Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh.

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BQL ngày 22/8/2014 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh v/v xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN năm 2014.

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh đăng phát nội dung sau:

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014:

I/ Chỉ tiêu tuyển dụng:

05 người, tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển các KCN Bắc Ninh.

II/ Vị trí, số lượng, yêu cầu xét tuyển:

Tuyển dụng vào Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển các KCN Bắc Ninh.

1. Viên chức Phòng Tư vấn và Đào tạo việc làm: 02 người

Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, trong đó:

- 01 trình độ đại học, ngành/chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp;

- 01 trình độ đại học, ngành/chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp.

2. Viên chức Phòng Tư vấn và Xúc tiến đầu tư: 02 người

Yêu cầu:

- 01 trình độ đại học, ngành/chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy;

- 01 trình độ cao đẳng, ngành/chuyên ngành: Tiếng Anh.

3. Viên chức Phòng Hành chính - Tổng hợp: 01 người

Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, ngành/chuyên ngành: Thông tin và kỹ thuật máy tính.

III/ Đối tượng tuyển dụng:

1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh từ trước ngày đăng thông báo tuyển dụng; (Kể các trường hợp được tuyển thẳng theo quy định của tỉnh).

2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển.

6. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

7. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

8. Không bị mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

9. Không trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV/ Hồ sơ xét tuyển, địa điểm bán và nhận hồ sơ, nội dung xét tuyển:

1. Thời gian bán hồ sơ dự tuyển: từ ngày 03/9/2014 đến ngày 23/9/2014

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 24/9/2014 đến ngày 29/9/2014.

3. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, số 10 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (trong giờ hành chính)

4. Thông tin chi tiết về hồ sơ, nội dung xét tuyển:

Thông tin chi tiết về hồ sơ, nội dung xét tuyển được niêm yết công khai tại: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, số 10, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; website: http://izabacninh.gov.vn.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Nội vụ Bắc Ninh (b/c);

- Lãnh đạo BQL;

- Trung tâm HTĐT&PT KCN Bắc Ninh;

- Lưu: VT, CVP.

 

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Ngô Sỹ Bích