Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 27486629
Cập nhật: 20/10/2014
Văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN

UBND TỈNH BẮC NINH
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:           /BQL -VP

 

Bắc Ninh, ngày     tháng 8  năm 2014

V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN.

 

     

 

Kính gửi: Sở Nội vụ Bắc Ninh.

Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh;

Căn cứ Thông báo số 11/TB-SNV ngày 24/4/2014 của Sở Nội vụ Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đồng 68 năm 2014; Văn bản số 400/SNV-CBCC ngày 04/7/2014 của Sở Nội vụ Bắc Ninh về việc giải quyết lao động hợp đồng và xét tuyển đặc cách vào viên chức Nhà nước năm 2014 đối với lao động hợp đồng,

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hiện có:

- Tổng số biên chế viên chức được giao năm 2014 là 17 chỉ tiêu;

- Số viên chức hiện có mặt: 10 đồng chí;

- Số biên chế còn thiếu: 07 biên chế; Trong đó:

+ 02 biên chế để xét tuyển đặc cách;

+ 05 chỉ tiêu biên chế để xét tuyển (Chi tiết như Kế hoạch kèm theo).

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh báo cáo và đề nghị Sở Nội vụ Bắc Ninh xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, CVP, TT HTĐT.

 

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Ngô Sỹ Bích