Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 27
Số lượt truy cập: 27486634
Cập nhật: 20/10/2014
Biên bản V/v chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02/BB-HĐXT

 

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

 

 

BIÊN BẢN

V/v chốt hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014

 

1. Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2014, tại Hội trường Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, chúng tôi gồm có:

+ Ông Nguyễn Đức Cao - Phó Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh: Phó Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014;

+ Ông Nguyễn Chí Đào - Chánh Thanh tra Ban quản lý các KCN Bắc Ninh: Uỷ viên Hội đồng;

+ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh: Uỷ viên Hội đồng;

+ Bà Nguyễn Mai Hương - Chánh văn phòng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Cùng tiến hành tổng hợp, chốt số lượng hồ sơ người đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý năm 2014.

2. Kết quả:

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 05 (mã dự tuyển: từ VC1 đến VC5);

- Tổng số hồ sơ đã nhận: 07 hồ sơ. Trong đó, chia theo mã dự tuyển:

+ Mã VC1 (Phụ trách công tác hỗ trợ và tư vấn về lao động nước ngoài tại Việt Nam): 01 hồ sơ;

+ Mã VC2 (Phụ trách công tác hướng nghiệp và đào tạo cho người lao động): 02 hồ sơ;

+ Mã VC3 (Phụ trách công tác hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức sự kiện và quảng bá hình ảnh): 02 hồ sơ;

+ Mã VC4 (Phụ trách công tác hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức sự kiện và quảng bá hình ảnh): 01 hồ sơ;

+ Mã VC5 (Phụ trách công nghệ thông tin): 01 hồ sơ.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau (01 bản báo cáo Sở Nội vụ, 01 bản lưu hồ sơ của Hội đồng xét tuyển viên chức BQL, 01 bản lưu tại Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh), được toàn thể các đồng chí dự họp nhất trí thông qua và ký tên.

Hội nghị kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

 

UỶ VIÊN KIÊM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Nguyễn Mai Hương

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cao

 

UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Nguyễn Chí Đào

 

UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

Ban giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh