Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 28
Số lượt truy cập: 27486630
Cập nhật: 20/10/2014
Thông báo Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện, không tiếp tục tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp BQL các KCN Bắc Ninh năm 2014

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 05/TB-HĐXT

 

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện, không tiếp tục tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp BQL các KCN Bắc Ninh năm 2014

 

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-SNV ngày 29/8/2014 của Sở Nội vụ Bắc Ninh V/v phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2014;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 04/BB-HĐXT ngày 17/10/2014 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2014 v/v xét điều kiện, tiêu chuẩn các thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014,

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển như sau:

1. Có 05 thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý năm 2014:

(Chi tiết như Phụ lục I kèm theo)

2. Có 01 thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển:

Lý do: Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức đối với mã dự tuyển VC3 yêu cầu trình độ ngoại ngữ Anh C; Hồ sơ thí sinh dự tuyển nộp có chứng chỉ ngoại ngữ B1, không phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng.

(Chi tiết như Phụ lục II kèm theo).

3. Có 01 thí sinh xin rút hồ sơ và không có nguyện vọng tiếp tục dự tuyển vào Ban quản lý các KCN Bắc Ninh:

(Chi tiết như Phụ lục III kèm theo)

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Nội vụ Bắc Ninh (b/c);

- Lưu: HĐXT.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Ngô Sỹ Bích

 PHỤ LỤC

1. Danh sách Thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014

2. Danh sách Thí sinh không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp BQL các KCN Bắc Ninh năm 2014

3. Danh sách Thí sinh rút hồ sơ và không tiếp tục tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Ban quản lý các KCN Bắc Ninh năm 2014