15:53 06/09/2018
Que Vo 3 Industrial Park was established under the Decision No. 436 / QD-UBND dated April 13, 2009 by the People's Committee of Bac Ninh province with an area of ​​300 hectares and registered capital of VND1,167 billion.
15:18 30/08/2018
Industrial Zone, Yen Phong 2 was established under Decision No. 856 /TTg-CN of the Prime Minister on 28 June 2007 with a total planning area of ​​1,200 hectares, of which 1,000 hectares are industrial zones. The urban area is 200 hectares, with a total investment capital of VND1,617 billion.
14:58 30/08/2018
Bài phát biểu khai mạc Hội nghị
15:45 28/08/2018
Kính thưa: các đồng chí đại biểu đại diện Lãnh đạo các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh! Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Thưa toàn thể hội nghị! Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh, hôm nay, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng, phát triển các KCN và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Opening speech at the conference
15:43 28/08/2018
Your Excellency, Representatives of the Central Agencies, Leaders of Provincial Party Committee, People’s Council, People’s Committee of Bac Ninh Province! Distinguished guests, Ladies and gentlemen! With the consent of the Provincial Standing Committee, Provincial People’s Committee, today, the Bac Ninh Industrial Zones Authority (Bacninh IZA) solemnly holds a Conference to summarize 20 years of construction and development of industrial zones and to receive the First Class Labor Medal.
REPORT ON SUMARIZING 20 YEARS OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF BACNINH INDUSTRIAL PARKS
15:32 28/08/2018
Your Excellency Representatives of the Leaders of Ministries, Central Agencies, Leaders of Provincial Party Committee, People’s Council, People’s Committee of Bac Ninh Province, Distinguished guests, Ladies and gentlemen, Bac Ninh is a province in the Northern key economic region and in the Northern gateway of Hanoi. The province has many advantages in geographical position, land potential and people, favorable for socio-economic development in general and industrial development in particular. The Provincial Party Committee, People's Council, People’s Committee have identified one of the important solutions for socio-economic development, speeding up the process of industrialization and modernization of Bac Ninh province, that’s to focus on investment, construction and development of industrial parks of the province. On August 25th 1998, the Bacninh Industrial Zones Authority was established under the Prime Minister's Decision No. 152/1998/QD-TTg with the function to perform state management over concentrated industrial zones in the province, based on the Decree No. 36/1997/ND-CP of April 24th 1997, in 2008 complying with the Government's Decree No. 29/2008/ND-CP of March 14th 2008, on industrial zones, export processing zones and economic zones. Its specific functions and tasks are stipulated in the Decision No. 60/2008/QD-UBND dated May 9th 2008 by Bac Ninh Provincial People's Committee. At present, the Bacninh IZA has a total of 10 divisions and subordinate units with 93 cadres, civil servants and employees. The Bacninh IZA is also developing a project to consolidate its organizational structure and operation in accordance with Decree No.82/2018/ND-CP dated 22/5/2018 by the Government regulating the management of industrial zones and economic zones. .
BÁO CÁO TỔNG KẾT 20 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÁC KCN BẮC NINH
15:29 28/08/2018
Kính thưa: các đồng chí đại biểu đại diện Lãnh đạo các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh! Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Thưa toàn thể hội nghị! Bắc Ninh là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Tỉnh Bắc Ninh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng về đất đai và con người, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã xác định một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH tỉnh Bắc Ninh là tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh. Ngày 25/8/1998, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 152/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các KCN tập trung của tỉnh trên cơ sở Nghị định số 36/1997/NĐ-CP ngày 24/4/1997, đến năm 2008 thực hiện theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Hiện Ban Quản lý các KCN có tổng số 10 phòng, đơn vị trực thuộc với 93 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ban cũng đang xây dựng Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Speech of Tien Thanh Joint Stock Company
15:19 28/08/2018
Distinguished guests! Ladies and gentlement! Tien Thanh Joint Stock Company is an enterprise specializing in manufacturing packaging products in Que Vo Industrial Park, which was built and put into production in 2006 on an area of ​​3 hectares; our product is Carton Packaging (4,000-5,000 tons/year).
Bài phát biểu của Công ty Cổ phần Tiến Thành
15:17 28/08/2018
Kính thưa:- Các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể Hội nghị! Công ty CP Tiến Thành là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm bao bì trong Khu CN Quế Võ, được xây dựng và đi vào sản xuất từ năm 2006 trên diện tích 3ha, sản phẩm là bao bì Carton đạt được 4000 – 5000 tấn/năm.
Speech of Viglacera Corporation-Joint Stock Company
15:09 28/08/2018
Ladies and Gentlemen: Representatives of Ministries, central agencies, leaders of the provincial Party Committee, People's Council, People's Committee of Bac Ninh province!
Bài phát biểu của Tổng công ty Viglacera-CTCP
15:02 28/08/2018
Kính thưa: Các đồng chí đại biểu đại diện Lãnh đạo các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh! Thưa toàn thể hội nghị! Hôm nay, trong không khí long trọng lễ “Tổng kết 20 năm xây dựng, phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh”, thay mặt Tổng công ty Viglacera - CTCP lời đầu tiên tôi xin được trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Sở ban ngành tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã tạo điều kiện giúp đỡ Tổng công ty trong đầu tư xây dựng, phát triển, thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp do Viglacera làm Chủ đầu tư.
Speech by Representative of Canon Vietnam Co., Ltd
14:59 28/08/2018
Ladies and gentlemen! I am Maeda Shinji, from Que Vo Factory, Canon Vietnam Co., Ltd. Firstly, I would like to send my congratulations to Bac Ninh Industrial Zones Authority to receive the First Class Labor Medal, the highest labor medal for the achievements that the Bacninh IZA has achieved in the 20 years of construction and development of industrial zones.
Bài phát biểu của đại diện Công ty TNHH Canon Việt Nam
14:54 28/08/2018
Xin chào các quý vị đại biểu! Tôi là Maeda Shinji, đến từ Nhà máy Quế Võ, Công ty TNHH Canon Việt Nam. Trước tiên, cho phép tôi xin được gửi lời chúc mừng tới Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh đã được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, là huân chương lao động cao quý nhất cho những thành quả mà BQL CKCN đã đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp.
Speech by representative of Ministry of Planing and Investment
14:45 28/08/2018
Ladies and gentlemen! Today, I am very happy to attend the ceremony to summarize 20 years of construction and development of industrial parks in Bac Ninh province. First of all, I would like to send my best wishes to the leaders of the provincial Party Committee, the People's Council, the People's Committee of Bac Ninh Province and all the delegates attending the ceremony. On this occasion, authorized by the Minister of Planning and Investment, I would like to warmly congratulate the leaders, cadres and civil servants of Bac Ninh Province Industrial Zones Authority for their achievements. Excellent in the last 20 years and recognized by the noble Labor Medal of the Party, Government.
Speech by Nguyen Tu Quynh, Chairman of Bac Ninh People's Committee
14:43 28/08/2018
Ladies and gentlemen! Today, Bac Ninh Industrial Zones Authority celebrates its 20th anniversary and receives the First Class Labor Medal. On behalf of the Provincial Party Committee, the People's Council, the People's Committee, the Provincial Committee of Fatherland Front, I would like to send to you all delegates and staff members of the Bacinh Industrial ZonesAuthỏity greetings and good wishes best.
The closing speech of the meeting of the head of the Management Board of Bac Ninh Industrial Zones
14:39 28/08/2018
Distinguished guests, Ladies and gentlemen, The conference of summing up 20 years of building and developing industrial zones and receiving the First-Class Labor Medal of Bacninh Industrial Zones Authority was solemnly organized. On behalf of the Party Committee, leaders of the Authority and all the staffs of the Bacninh IZA, I would like to express my sincere thanks to the leaders of the Central Agencies; Leaders of the Provincial Party Committee, People's Council, People's Committee, Provincial Committee of the Fatherland Front; Representatives of departments, committees, branches and mass organizations in the province, districts, towns and cities; former directors of departments through the periods; Representatives of the Management Boards of Industrial Zones and Economic Zones of provinces and cities; Delegates, distinguished guests, investors, businesses for your presence. The presence of the delegates made the success of the Conference.
Bài phát biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14:32 28/08/2018
Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự buổi Lễ tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ tới các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và toàn thể quý vị đại biểu tham dự buổi Lễ. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã đạt được những thành tích xuất sắc trong 20 năm vừa qua và được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạngNhất cao quý của Đảng, Chính phủ.
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
14:29 28/08/2018
Thưa các quý vị đại biểu ! Hôm nay, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Ban Quản lý các KCN lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất.
Bài phát biểu bế mạc Hội nghị của Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
14:27 28/08/2018
Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý! Thưa toàn thể hội nghị! Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng, phát triển các KCN và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh được long trọng tổ chức; Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các Vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí nguyên là Trưởng Ban qua các thời kỳ; đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh, thành phố; các vị đại biểu, khách quý, các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị.
 1 2 3   Trang tiếp
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC FDI CO.,LDT Cây Xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát SSHIP VNPT Bắc Ninh Bê tông Phúc Tiến
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ