Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quy chế hoạt động
14:46 06/04/2018
Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của BQL các KCN Bắc Ninh:



 

Phân công trách nhiệm quyền hạn giải quyết công việc trong Ban lãnh đạo Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Căn cứ Quy chế hoạt động của BQL các KCN Bắc Ninh.

Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Lãnh đạo Ban quản lý các KCN Bắc Ninh như sau:

I. ĐỒNG CHÍ BÙI HOÀNG MAI - TRƯỞNG BAN

ĐT: 0222 3870677

Email: bhmai.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bắc Ninh về quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh theo quy định của pháp luật; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động:

1. Công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tiền lương, công tác đào tạo, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

2. Tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch triển khai xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

3. Chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương; giữ mối liên hệ với các cơ quan có liên quan về hoạt động của các KCN; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương về vấn đề liên quan đến các KCN Bắc Ninh.

4. Làm chủ tài khoản của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; Quản lý về kế hoạch thu, chi tài chính chung hàng năm của Ban theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

5. Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban.

6. Ký Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, Quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các KCN Bắc Ninh theo thẩm quyền.

7. Ký các quyết định, văn bản theo phân cấp và ủy quyền của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (có hiệu lực từ này 10/7/2018) và các quy định pháp luật có liên quan.

8. Ký: Xác nhận hồ sơ của hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất trong KCN; Giấy phép xây dựng; Điều chỉnh Giấy phép Xây dựng; Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư vào KCN Bắc Ninh.

9. Trong phạm vi quyền hạn, Trưởng ban có thể uỷ quyền hoặc giao quyền cho các Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ nhất định.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN
Các Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban - Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh và trước pháp luật về những nhiệm vụ và quyền hạn được Trưởng ban phân công, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Cao - Phó Trưởng ban:

ĐT: 0222 3874439

Email: ndcao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

a) Phụ trách các phòng: Phòng Đại diện các KCN, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng theo Quy chế hoạt động của Ban.

b) Phụ trách hoạt động của các KCN: Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3, An Việt 6, Đại Đồng - Hoàn Sơn.

c) Phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN.

d) Phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trong các KCN Bắc Ninh.

đ) Phụ trách 06 đề án phát triển hoạt động dịch vụ trong các KCN Bắc Ninh theo quyết định của UBND tỉnh.

e) Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.



2. Đồng chí Mầu Quang Thắng - Phó Trưởng ban:

Email: mqthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

a) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Lao động và Thanh tra Ban theo Quy chế hoạt động của Ban.

b) Phụ trách hoạt động của các KCN: Thuận Thành 1, Thuận Thành 2, Thuận Thành 3, Gia Bình 1, Gia Bình 2.

c) Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

3. Đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Trưởng ban:
ĐT: 0222 3810935
Email: ndlong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

a) Phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN theo Quy chế hoạt động của Ban.

b) Theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Ban; Giữ mối liên hệ thường xuyên với Công đoàn các KCN Bắc Ninh.

c) Phụ trách hoạt động của các KCN: Yên Phong 1, Yên Phong 2, Tiên Sơn, Hanaka.

d) Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

4. Đồng chí Lê Thị Thu Huyền - Phó Trưởng ban:
ĐT: 0222 3811467
Email: ltthuyen.bqlckcn@bacninh.gov.vn

a) Phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng (gồm: Văn phòng Ban, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban tại Trung tâm Hành chính công tỉnh); Phòng Quản lý Môi trường theo Quy chế hoạt động của Ban.

b) Thay mặt Trưởng ban điều hành công tác quản lý thu, chi tài chính và ký chứng từ thu, chi hàng tháng, quý, năm của cơ quan theo uỷ quyền.

c) Phụ trách hoạt động các KCN: VSIP Bắc Ninh, Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

d) Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.


III. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC KCN

Các đồng chí Lãnh đạo Ban được phân công phụ trách các Khu công nghiệp có nhiệm vụ:

1. Nắm bắt, theo dõi toàn bộ hoạt động của các KCN được phân công; Phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Lãnh đạo ban phụ trách công tác chuyên môn liên quan đến các hoạt động tại các KCN này.

2. Giữ mối liên hệ thường xuyên với Lãnh đạo các công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN và các huyện, thị xã, thành phố có KCN; Chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong việc triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KCN theo quy hoạch chi tiết được duyệt; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển các KCN.

3. Tổ chức họp giao ban định kỳ 20 lần/năm với các công ty hạ tầng để nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình dầu tư, xây dựng hạ tầng các KCN.

IV. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG ĐƠN VỊ TRỰC THUÔC

1. Văn phòng (Điện thoại: 0222 3825232)


Nguyễn Thị Ngân Hằng
Phó Chánh Văn phòng
ntnhang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Mai Hương
Chánh Văn phòng
nmhuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Ngọc Tuấn
Phó Chánh Văn phòng
nntuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn






2. Phòng Quản lý Đầu tư (
Điện thoại: 0222 3825233)



Nguyễn Đắc Triệu
Trưởng phòng
ndtrieu.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trần Thị Minh
Phó Trưởng phòng
ttminh.bqlckcn@bacninh.gov.vn





3. Phòng Quản lý Doanh nghiệp (Điện thoại: 0222 3826892)



Ngọ Xuân Hoài
Phó Trưởng phòng
nxhoai.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Hoàng Thị Thu Hải
Trưởng phòng
htthai.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Đình Vinh
Phó Trưởng phòng
ndvinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn




4. Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây Dựng (Điện thoại: 0222 3826890)


Nguyễn Thạc Cường

Phó Trưởng phòng

ntcuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Đăng Hùng
Trưởng phòng
(ndhung.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

Dương ĐứcTình

Phó Trưởng phòng

ddtinh.bqlckcn@bacninh.gov.vn





5. Phòng Quản lý Môi trường (Điện thoại: 0222 3870802)


Dương Đình Thuân

Phó Trưởng phòng

ddthuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn Chí Đào

Trưởng phòng

ncdao.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn Mậu Tặng

Phó Trưởng phòng

nmtang.bqlckcn@bacninh.gov.vn





6. Phòng Quản lý Lao động (Điện thoại: 0222 3870688)



Bùi Ngọc Thắng
Phó Trưởng phòng
bnthang.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Lâm Than Sơn
Trưởng phòng
ltson.balckcn@bacninh.gov.vn

Nguyễn tiến quyết
Phó Trưởng phòng
ntquyet.balckcn@bacninh.gov.vn


7. Phòng Thanh tra
(Điện thoại: 0222 3875086)




Trịnh Hoàng Long

Chánh Thanh tra

thlong.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Nguyễn T.Mai Hương

Phó Chánh thanh tra

ntmhuong.bqlckcn@bacninh.gov.vn





8. Phòng Đại diện các KCN (Điên thoại: 0222 3875069)





Trương Công Tuân

Phó trưởng phòng

tctuan.bqlckcn@bacninh.gov.vn





9. Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh (Điện thoại: 0222 3875526)


Nguyễn Văn Hậu
Phó Giám đốc
nvhau.bqlckcn@bacninh.gov.vn
Nguyễn Quang Hòa
Giám đốc
(nqhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

Lê thanh Tùng
Phó Giám đốc
nttung.bqlckcn@bacninh.gov.vn


Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ