Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
13:43 03/04/2018
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng gồm những thủ tục hành chính sau:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Từ viết tắt: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh(TTHCC), Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (BQL)

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Cung cấp thông tin quy hoạch (cấp Chứng chỉ quy hoạch)

a. Căn cứ: Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 4,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Không

 

2. Thẩm định án/dự án điều chỉnh; Thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh (Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong KCN được quy định tại khoản 4, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP)

a. Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết:

* Đối với dự án nhóm B 15 ngày làm việc, trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 14,5 ngày.

* Đối với dự án nhóm C 10 ngày làm việc, trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 9,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Mức phí tùy thuộc vào Tổng mức đầu tư được duyệt  theo quy định của Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

3. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp được quy định tại khoản 11, điều 1, Nghị định 42/2017/NĐ-CP (ghi chú: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh không thực hiện thẩm định dự toán đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp)

a. Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết:

* Đối với công trình cấp II 30 ngày làm việc, trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 29,5 ngày.

* Đối với công trình cấp III 20 ngày làm việc, trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 19,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Không

 

4. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

a. Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 19,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: 500.000đ

 

5. Gia hạn Giấy phép xây dựng đối với đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

a. Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết:

d. Phí, lệ phí: 250.000.đ

 

6. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

a. Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 9,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: 500.000đ

 

7. Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

a. Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 9,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: 500.000đ

 

8. Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

a. Căn cứ: Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Nghị quyết 59/2017/NQ-HDND ngày 12/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 19,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: 500.000đ
Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ