Các khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2018
15:09 12/12/2018
Bắc Ninh hiện có 16 Khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với tổng diện tích 6.397,68ha. Có 11 Khu công nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định thành lập với tổng diện tích quy hoạch 4.523,60ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê 3.156,17ha; Trong đó, có 10 Khu công nghiệp đi vào hoạt động với diện tích đất quy hoạch 3.696,94ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 2.609,40ha, đã cho thuê 1.670,40ha đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 64,01%, trên diện tích đất thu hồi đạt 88,52%, vốn đầu tư hạ tầng đăng ký khoảng 775,30 triệu USD.

Năm 2018 Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tiếp và làm việc với khoảng 90 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư vào các Khu công nghiệp Bắc Ninh. Trong 11 tháng đầu năm 2018 Ban cấp mới Giấy Chứng nhận đầu tư cho 109 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 469,33 triệu USD (85 dự án FDI, vốn 353,61 triệu USD; 24 dự án trong nước, vốn 2.621,03 tỷ đồng tương đương 115,72 triệu USD); Cấp 357 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (309 lượt dự án FDI, 48 lượt dự án trong nước); trong đó: 95 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư (73 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 540,98 triệu USD; 10 lượt dự án FDI điều chỉnh giảm vốn 22,04 triệu USD; 12 lượt dự án DDI điều chỉnh tăng vốn đầu tư 3.545,59 tỷ đồng tương đương 156,53 triệu USD). Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong 11 tháng đầu năm là 1.144,81 triệu USD (FDI là 872,55 triệu USD; trong nước là 6.166,62 tỷ đồng, tương đương 272,25 triệu USD). Lũy kế đến ngày 20/11/2018: Cấp 1.313 Giấy chứng nhận đầu tư cho 874 dự án FDI và 439 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 17.764,33 triệu USD (trong nước là 44.709,71 tỷ đồng tương đương 2.109,21 triệu USD, FDI là 15.637,12 triệu USD).

Trong năm 2018, có 87 dự án đi mới vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động đến nay là 914 dự án. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp tương đối ổn định và có mức tăng trưởng cao. So với kết quả năm 2017 và kế hoạch năm 2018 đề ra thì các chỉ tiêu đều vượt. Cụ thể:

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2017

9 tháng đầu năm 2018

Kế hoạch 2018

Ước thực hiện 2018

Ước thực hiện 2018 so với 2017

Ước thực hiện 2018 so với KH 2018

GTSXCN

Tỷ đồng

664.674

871.627

700.000

1.100.000

166%

157%

Doanh thu

Tỷ đồng

768.523

949.212

800.000

1.200.000

156%

150%

GTXK

Triệu USD

28.428

30.947

28.500

32.000

113%

112%

GTNK

Triệu USD

23.462

19.885

20.000

24.500

104%

123%

Nộp NS

Tỷ đồng

8.700

8.906

9.000

11.000

126%

122%

Ban quản lý các Khu công nghiệp thường xuyên rà soát nắm bắt thực tế tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp; Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy Phép đầu tư/ Giấy Chứng nhận đầu tư/Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 24,6 triệu USD, lũy kế đến nay đã chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy Phép đầu tư/ Giấy Chứng nhận đầu tư/Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 186 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 722,8 triệu USD.

Đến hết Quý III/2018, các Khu công nghiệp Bắc Ninh sử dụng 284.693 lao động, tăng 2.779 lao động so với cuối năm 2017 và đạt 15,4% so kế hoạch năm 2018; Trong đó, lao động địa phương là 76.634 người (27%), lao động nữ là 185.182 người (65%), lao động nước ngoài 4.089 người (8%). Ước cả năm 2018, các Khu công nghiệp sử dụng 286.000 lao động, tăng khoảng 4.086 lao động so với năm 2017 và đạt 22,7% so kế hoạch năm 2018. Thu nhập bình quân chung của người lao động trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh là 6,1 triệu đồng/người/tháng (lao động gián tiếp: 6,9 triệu đồng/người/tháng; lao động trực tiếp: 5,8 triệu đồng/người/tháng).

Công tác bảo vệ môi trường và an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp luôn được trú trọng. Ban quản lý các Khu công nghiệp thường xuyên bám sát địa bàn các Khu công nghiệp nắm bắt tình hình an ninh trật tự và các hoạt động khác trong Khu công nghiệp; Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kiểm soát vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các khu công nghiệp.

Công tác cải cách hành chính tại Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh luôn được thực hiện tốt, hiệu quả. Duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan và hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tiếp nhận 5.255 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực (Lao động tại Việt Nam; Đầu tư tại Việt Nam; Xây dựng cơ bản). Trong đó, số hồ sơ trả sớm, trả đúng hạn là 4.997 hồ sơ; không có hồ sơ trả chậm. Còn lại là hồ sơ đang giải quyết.

Mục tiêu năm 2019 các khu công nghiệp Bắc Ninh sẽ thu hút khoảng 70-80 dự án thứ cấp đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 900 triệu USD. Các doanh nghiệp thứ cấp trong các khu công nghiệp tạo ra: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.100.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 32 tỷ USD; Giá trị nhập khẩu đạt khoảng 24,5 tỷ USD; Thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt khoảng 12.000 tỷ đồng. Các Khu công nghiệp tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 -10.000 lao động. 
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
VNPT Bắc Ninh Hà Nội JSC SSHIP Cây xanh Phú Lâm Cây Xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ