Chính thức tăng lương tối thiểu cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 01/01/2018
08:56 16/12/2017

Ngày 07/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Nghị định này được thực hiện từ 01/01/2018.

Theo Nghị định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, chia thành bốn vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

I

3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với người lao động thuộc địa bàn vùng I

II

3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với người lao động thuộc địa bàn vùng II

III

3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với người lao động thuộc địa bàn vùng III

IV

2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với người lao động thuộc địa bàn vùng IV

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này)...

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối vùng theo địa bàn:

Nghị định 141/2017/NĐ-CP cũng nêu rõ, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng: Nghị định còn chỉ ra mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (kể cả lao động được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Tỉnh Bắc Ninh, năm 2018 được quy định mức lương tối thiểu vùng:

Vùng II tại các địa bàn: thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành mức lương tối thiểu 3.530.000 đồng/tháng;

Vùng III: Các huyện Gia Bình, Lương Tài mức lương tối thiểu 3.090.000 đồng/tháng.

(Đính kèm file Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ)

                                                                                                                                                                                                            Người viết tin
                                                                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Bạch Yến
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh SSHIP
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ