Quy định mới về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
08:18 13/11/2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 60 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 thay thế Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ

Nghị này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó:

Người sử dụng lao động: có trách nhiệm ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở. Quy chế dân chủ ở cơ sở phải có sự tham gia ý kiến của Tổ chức đại diện tập thể người lao động và được phổ biến công khai.

Người lao động: được tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động …; Người lao động được quyết định giao kết, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, tham gia hoặc không tham gia đình công theo đúng quy định của pháp luật …; Người lao động được kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, nội quy, sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ khác do người lao động đóng góp, trích nộp kinh phí công đoàn ….

Đối thoại tại nơi làm việc: Nhấn mạnh hình thức dân chủ trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động; Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, phương thức thực hiện đối thoại; Giao cho người sử dụng lao động quy định trong Quy chế dân chủ ở cơ sở;

Hội nghị người lao động: Đơn giản hóa quy trình, thủ tục, phương thức tổ chức hội nghị; Giao cho người sử dụng lao động quy định trong Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Miễn trừ thực hiện: Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động theo quy định tại Điều 9 và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản theo quy định tại Điều 10 nghị định này.

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018  bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Nguyễn Thị Bạch Yến
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT VNPT Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát SSHIP Bê tông Phúc Tiến Hà Nội JSC Cây xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ