Thông báo địa chỉ và điện thoại liên hệ giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng
14:22 29/07/2014
Trong thời gian vừa qua ở tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã xảy ra cháy, nổ, vi phạm Luật bảo vệ môi trường, vi phạm Luật xây dựng, ngộ độc thực phẩm và tội phạm về trật tự xã hội như: cướp giật, trộm cắp, đánh người gây thương tích...tại các doanh nghiệp Khu công nghiệp. Để kịp thời có thông tin giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng khi cần thiết; Ban quản lý các KCN thông báo tới các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh danh sách số điện thoại liên lạc của Ban quản lý các KCN và một số đơn vị có liên quan như sau:

UBND TỈNH BẮC NINH

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

 

Số: 723/TB-BQL        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Bắc Ninh, ngày 29  tháng 07 năm 2014

V/v Thông báo địa chỉ và điện thoại liên hệ giữa doanh nghiệp với các cơ quan chức năng

 

 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh.

 

Trong thời gian vừa qua ở tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã xảy ra cháy, nổ, vi phạm Luật bảo vệ môi trường, vi phạm Luật xây dựng, ngộ độc thực phẩm và tội phạm về trật tự xã hội như: cướp giật, trộm cắp, đánh người gây thương tích...tại các doanh nghiệp Khu công nghiệp.

Để kịp thời có thông tin giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng khi cần thiết; Ban quản lý các KCN thông báo tới các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh danh sách số điện thoại liên lạc của Ban quản lý các KCN và một số đơn vị có liên quan như sau:

1. Ban quản lý các KCN Bắc Ninh:

- Địa chỉ: Số 10, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Website:www.izabacninh.gov.vn

Email: bqlckcn@bacninh.gov.vn        Điện thoại: 0241.3825232

- Ông Lâm Thanh Sơn, Trưởng phòng Đại diện các KCN

(ĐT: 0241.3875069    DĐ: 0989089979    Email:lamsonkcn@gmail.com)

- Ông Nguyễn Biên Cương, Phó Trưởng phòng Đại diện: 0912162288

- Ông Nguyễn Mậu Tặng, Phó Trưởng phòng Đại diện: 0989782837

2. Công an tỉnh Bắc Ninh:

- Địa chỉ:  Số 14, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: 02413. 114

Hoặc 02413. 822555

- Đồn Công an KCN Tiên Sơn: Điện thoại 02413.714448  

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng đồn;            Di động: 0912 222007.

- Đồn Công an KCN Quế Võ: Điện thoại:  02413.634292

Ông Nguyễn Công Thủy - Trưởng Đồn     Di động: 0912 277266

- Đồn Công an KCN Yên Phong: Điện thoại  02413.699588

Ông Nguyễn Đăng Tiến - Trưởng Đồn     Di động: 0968 561963

3. Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh:

- Địa chỉ: Số 3, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Văn phòng Sở Y tế: 02413.827.178

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thông báo để các Doanh nghiệp biết, liên hệ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Công an tỉnh Bắc Ninh; Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN-Công an tỉnh BN (p/h);

- Sở Y tế Bắc Ninh (p/h);

- Đồn Công an các KCN: Tiên Sơn; Quế Võ; Yên Phong (p/h);

- Lãnh đạo BQL (b/c);

- Lưu: VT, CVP, P.ĐD.

 TL.TRƯỞNG BAN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký

 

 

 

 

Nguyễn Mai Hương

 

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
SSHIP FDI CO.,LDT Cây xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ