Thông báo số 175/TB-BQL ngày 04/04/2011 về việc phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
10:02 05/04/2011
Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh,Trưởng ban Ban quản lý các KCN phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh,

Trưởng ban Ban quản lý các KCN phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

I - TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN

Trưởng ban là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Bắc Ninh về quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh theo quy định của pháp luật; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động:

1.1. Công tác tổ chức cán bộ, tiền lương, biên chế, kế hoạch đào tạo, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức trong Ban;

1.2. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước;

1.3. Chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương; giữ mối liên hệ với các cơ quan có liên quan về hoạt động của các KCN; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương về vấn đề liên quan đến các KCN Bắc Ninh;

1.4. Làm chủ tài khoản của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; Quản lý về kế hoạch thu, chi tài chính chung hàng năm của Ban theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

1.5. Phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban; Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh, thu hồi giấy phép (giấy chứng nhận) đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các KCN Bắc Ninh theo thẩm quyền;

1.6. Ký các quyết định được uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, các Bộ, ngành, cơ quan theo quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và các quy định pháp luật liên quan.

1.7. Trong phạm vi quyền hạn, Trưởng ban có thể uỷ quyền hoặc giao quyền cho các Phó Trưởng ban thực hiện một số nhiệm vụ nhất định;

 

II - TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN

Các Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp

luật về những nhiệm vụ và quyền hạn được Trưởng ban phân công, cụ thể như

sau:

1. Đồng chí Nguyễn Đăng Sản - Phó Trưởng ban thường trực, giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Trực tiếp giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Trưởng ban khi Trưởng ban đi công tác; Phụ trách các Phòng: Văn phòng, Thanh tra Ban quản lý và Phòng đại diện các KCN theo Quy chế hoạt động của Ban;

1.2. Phụ trách công tác vận hành và nâng cao hiệu quả các hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; Phụ trách, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông”; phụ trách công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các KCN; giữ mối liên hệ thường xuyên với Công đoàn các KCN Bắc Ninh, theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Ban quản lý các KCN Bắc Ninh;

1.3. Giúp Trưởng ban phụ trách công tác tiền lương, biên chế, kế hoạch đào tạo, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức trong Ban;

1.4. Giúp Trưởng ban điều hành công tác quản lý thu, chi tài chính và ký chứng từ chi hàng tháng, quý, năm theo uỷ quyền;

1.5. Phụ trách hoạt động các KCN: Tiên Sơn, Yên Phong 1, Yên Phong 2, Nam Sơn - Hạp Lĩnh; Thuận Thành II;

1.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

2. Đồng chí Vương Đình Linh - Phó Trưởng ban, giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Phụ trách các Phòng: Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Trung tâm dịch vụ KCN theo Quy chế hoạt động của Ban;

2.2. Phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN;

2.3. Trực tiếp ký các văn bản liên quan đến công việc được phân công lĩnh vực Quản lý Quy hoạch và Xây dựng hoặc các văn bản khác khi được Trưởng ban uỷ quyền;

2.4. Phụ trách hoạt động các KCN: Đại Đồng - Hoàn Sơn, VSIP Bắc Ninh, Hanaka, Gia Bình, Từ Sơn;

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

3. Đồng chí Bùi Hoàng Mai - Phó Trưởng ban, giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

3.1. Phụ trách  các Phòng: Quản lý Lao động, Quản lý Doanh nghiệp và Quản lý Môi trường theo Quy chế hoạt động của Ban;

3.2. Ký Quyết định việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong một số trường hợp theo uỷ quyền;

3.3. Phụ trách công tác giải quyết tranh chấp lao động, đình công, lãn công tại các KCN; là Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trên. Phụ trách công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các KCN: Trực tiếp ký các văn bản liên quan đến thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá tác động Môi trường các dự án trong các KCN và Quyết định phê duyệt ĐTM;

3.4. Phụ trách hoạt động của các KCN: Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3, Đại Kim, Thuận Thành III;

3.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao hoặc uỷ quyền.

 

III. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Các đồng chí lãnh đạo được phân công phụ trách các KCN có trách nhiệm:

- Nắm bắt, theo dõi hoạt động các KCN được phân công; giữ mối liên hệ thường xuyên với Lãnh đạo các công ty hạ tầng KCN;

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư hạ tầng trong việc triển khai bồi thường GPMB; xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KCN theo Quy hoạch chi tiết được phê duyệt; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tiến độ đầu tư xây dựng, công tác duy tu bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ tiện ích khác cho các nhà đầu tư thứ cấp...

- Tổ chức giao ban định kỳ 6 tháng một lần với các công ty hạ tầng để nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của công ty hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN.

Vậy, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thông báo để các cơ quan biết và liên hệ công tác./.

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
VNPT Bắc Ninh Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến Hon đa Vĩnh Cát Cây Xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT SSHIP
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ