Thông báo v/v đổi tên Trung tâm dịch vụ KCN
09:18 12/09/2012
Trung tâm dịch vụ KCN Bắc Ninh được đổi tên thành Trung tâm hỗ trợ Đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh.

Trung tâm dịch vụ KCN Bắc Ninh được đổi tên thành Trung tâm hỗ trợ Đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 17/08/2012 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v đổi tên và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm dịch vụ KCN Bắc Ninh. Trung tâm hỗ trợ Đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

 

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT Hon đa Vĩnh Cát SSHIP Cây xanh Phú Lâm Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Bê tông Phúc Tiến Hà Nội JSC
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ