Tình hình thu hút đầu tư tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh tháng 8 năm 2017
10:44 31/08/2017
Trong tháng 8/2017 (từ 01/8/2017 đến 29/8/2017), Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký: 18,58 triệu USD (10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,44 triệu USD; 01 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25 tỷ đồng tương đương 1,14 triệu USD).

Cấp 36 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh, trong đó có 10 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh tăng là 16,28 triệu USD.

 Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh trong tháng 8/2017: 34,86 triệu USD (FDI: 33,26 triệu USD; trong nước: 35,18 tỷ đồng tương đương 1,6 triệu USD).

* Trong 8 tháng đầu năm 2017 (01/01/2017- 29/8/2017):

- Cấp mới 85 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 313,27 triệu USD. Trong đó: 63 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 229,70 triệu USD; 22 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.790,30 tỷ đồng tương đương 83,57 triệu USD.

- Cấp 265 lượt dự án điều chỉnh (FDI: 220 lượt; trong nước: 45 lượt), trong đó có 73 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn (Trong nước: 11 dự án; FDI là 62 dự án) là 2.696,49 triệu USD (trong nước: 376,59 tỷ đồng tương đương 17,34 triệu USD; FDI là 2.679,14 triệu USD); 06 lượt dự án trong nước và FDI điều chỉnh giảm vốn đầu tư,: 4,42 triệu USD (trong đó: 03 lượt dự án trong nước điều chỉnh giảm vốn đầu tư là 57,11 tỷ đồng tương đương 2,61 triệu USD, 03 lượt dự án FDI điều chỉnh giảm vốn 1,8 triệu USD).

Như vậy, tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 29/8/2017: Tổng vốn đầu tư dự án trong nước và FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư    3.005,34 triệu USD (trong nước: 2.109,77 tỷ đồng tương đương 98,30 triệu USD; FDI là 2.907,04 triệu USD).

* Lũy kế đến 29/8/2017: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã cấp 1.154 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 403, FDI là 751) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 16.204 triệu USD (trong nước là 37.063,55 tỷ đồng tương đương 1.787,70 triệu USD, FDI là 14.416,30 triệu USD).

                                                                                                           Trần Thị Minh

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh FDI CO.,LDT SSHIP Hon đa Vĩnh Cát Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ