Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 34
Số lượt truy cập: 27486621
Cập nhật: 20/10/2014
Văn bản mời kiểm tra hồ sơ người dự tuyển

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/CV-HĐXT

 

Bắc Ninh, ngày 09  tháng 10 năm 2014

 

 

Kính gửi: Ban giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bắc Ninh.

 

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-SNV ngày 29/8/2014 của Sở Nội vụ Bắc Ninh V/v phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2014.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh kính mời Ban giám sát các kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Bắc Ninh đến kiểm tra hồ sơ người đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 của Ban.

Thời gian: 8h00 ngày thứ Tư, 15/10/2014.

Địa điểm: Phòng họp 2, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, số 10 Lý Thái Tổm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Sở Nội vụ (b/c);

- Lưu: HĐXT.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

Trưởng ban Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Ngô Sỹ Bích