Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 37
Số lượt truy cập: 16983248

Got error 28 from storage engine
query(

array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
        item.brief,
				item.url,
				item.thumb_url,
        item.position,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
        left outer join item_language on item.id=item_language.item_id 
			WHERE
				item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="MAP"
				AND item.category_id=3746 AND (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.id ASC,item.position
		',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
			SELECT
				item.id,
				item.name,
        item.brief,
				item.url,
				item.thumb_url,
        item.position,
				item.image_url,
				item.category_id				
			FROM
				item
				inner join category on item.category_id=category.id
        left outer join item_language on item.id=item_language.item_id 
			WHERE
				item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="MAP"
				AND item.category_id=3746 AND (item.language_id="1" or item.language_id=0)
			ORDER BY
				item.id ASC,item.position
		',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleMap/db.php:26,
get_items(
array (
 0 => 'item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="MAP"',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleMap/forms/list.php:12,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/home.portal=kcnbn.cache.php:814,
require_once(
array (
 0 => '/home/izabacninh/domains/izabacninh.gov.vn/public_html/cache/page_layouts/home.portal=kcnbn.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:209,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13492',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-two-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'home',
  'title_1' => 'Trang chủ',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=kcnbn',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'home',
 2 => 'portal=kcnbn',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:193,
run() at index.php:44

Got error 28 from storage engine
query(

array (
 0 => '
      SELECT
        item.id,
        item.name,
        item.brief,
        item.category_id
      FROM
        item
        inner join category on item.category_id=category.id
        left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
      WHERE
        item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" AND item.category_id=3767
        and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
      ORDER BY
        item.id DESC,item.position
      LIMIT
        0,5
    ',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
      SELECT
        item.id,
        item.name,
        item.brief,
        item.category_id
      FROM
        item
        inner join category on item.category_id=category.id
        left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
      WHERE
        item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" AND item.category_id=3767
        and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
      ORDER BY
        item.id DESC,item.position
      LIMIT
        0,5
    ',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleHomeJob/db.php:24,
get_items(
array (
 0 => 'item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" AND item.category_id=3767',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleHomeJob/forms/list.php:16,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:162,
get_sub_regions(
array (
 0 => 'content',
)
) at packages/portal/modules/Frame/forms/list.php(50) : eval()'d code:4,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/home.portal=kcnbn.cache.php:816,
require_once(
array (
 0 => '/home/izabacninh/domains/izabacninh.gov.vn/public_html/cache/page_layouts/home.portal=kcnbn.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:209,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13492',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-two-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'home',
  'title_1' => 'Trang chủ',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=kcnbn',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'home',
 2 => 'portal=kcnbn',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:193,
run() at index.php:44

Got error 28 from storage engine
query(

array (
 0 => '
      SELECT
        item.id,
        item.name,
        item.brief,
        item.category_id
      FROM
        item
        inner join category on item.category_id=category.id
        left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
      WHERE
        item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" AND item.category_id=3768
        and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
      ORDER BY
        item.id DESC,item.position
      LIMIT
        0,5
    ',
)
) at packages/portal/includes/system/database.php:433,
fetch_all(
array (
 0 => '
      SELECT
        item.id,
        item.name,
        item.brief,
        item.category_id
      FROM
        item
        inner join category on item.category_id=category.id
        left outer join item_language on item.id=item_language.item_id
      WHERE
        item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" AND item.category_id=3768
        and (item.language_id="1" or item.language_id=0)
      ORDER BY
        item.id DESC,item.position
      LIMIT
        0,5
    ',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleHomeJob/db.php:24,
get_items(
array (
 0 => 'item.portal_id="#kcnbn" and item.status!="HIDE" and item.type="NEWS" AND item.category_id=3768',
)
) at packages/enterprises/packages/example/modules/ExampleHomeJob/forms/list.php:17,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:162,
get_sub_regions(
array (
 0 => 'content',
)
) at packages/portal/modules/Frame/forms/list.php(50) : eval()'d code:4,
draw() at packages/portal/includes/portal/form.php:295,
on_draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:54,
draw() at packages/portal/includes/portal/module.php:69,
on_draw() at cache/page_layouts/home.portal=kcnbn.cache.php:816,
require_once(
array (
 0 => '/home/izabacninh/domains/izabacninh.gov.vn/public_html/cache/page_layouts/home.portal=kcnbn.cache.php',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:209,
run_page(
array (
 0 => 
 array (
  'id' => '13492',
  'package_id' => '249',
  'layout_id' => '0',
  'layout' => 'packages/enterprises/packages/example/layouts/example-two-column.php',
  'skin' => 'default',
  'help_id' => '0',
  'name' => 'home',
  'title_1' => 'Trang chủ',
  'title_3' => '',
  'description_1' => '',
  'description_3' => '',
  'title_2' => '',
  'description_2' => '',
  'description' => '',
  'customer_id' => '0',
  'read_only' => '0',
  'show' => '1',
  'cachable' => '0',
  'cache_param' => '',
  'params' => 'portal=kcnbn',
  'site_map_show' => '1',
  'type' => 'CLIENT',
  'condition' => '',
  'is_use_sapi' => '0',
 ),
 1 => 'home',
 2 => 'portal=kcnbn',
)
) at packages/portal/includes/portal/portal.php:193,
run() at index.php:44
Tính đến hết tháng 8/2015, các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã thu hút 886 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 12,04 tỷ USD, trong đó có 555 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10,67 tỷ USD chiếm tỷ trọng 88,6% tổng vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp.