Sơ đồ tổ chức - Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
10:19 02/04/2018
Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh. Trung tâm thực hiện chức năng thu thập và quảng bá thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ đầu tư nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư nhằm mục tiêu phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bộ máy của Trung tâm được xây dựng như sau:
 


1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh. 

Trung tâm thực hiện chức năng thu thập và quảng bá thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ đầu tư nhằm huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư nhằm mục tiêu phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở: số 10, Đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ:

- Tư vấn đầu tư xây dựng và thực hiện các dịch vụ đầu tư tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đã quy hoạch;

- Khảo sát và đo đạc bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, theo quy định của pháp luật;

- Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, điện có quy mô vừa và nhỏ phục vụ Khu công nghiệp;

- Tư vấn đào tạo, giới thiệu việc làm cho người lao động vào làm việc ở các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp;

- Thực hiện nhiệm vụ môi giới, liên kết trong các lĩnh vực: đại lý vé máy bay, vận chuyển hành khách hàng hoá bằng đường bộ, đường hàng không; dịch vụ bất động sản, nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Giới thiệu sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm từ các làng nghề truyền thống ở thị trường trong nước và nước ngoài;

- Thực hiện các dịch vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp như: San nền, làm đường giao thông nội bộ, cấp thoát nước, xử lý môi trường, trồng cây xanh;

- Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Pháp luật để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp về các cơ chế, chính sách, biện pháp, kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư đối với các khu công nghiệp.

- Tham mưu cho Ban Quản lý các KCN trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp, để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được quy hoạch.

- Phối hợp với các phòng chức năng của Ban quản lý các Khu công nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật, môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp. Thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư và cơ hội đầu tư vào các khu công nghiệp.

- Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu thuộc các lĩnh vực đầu tư, sản xuất công nghiệp để cung cấp cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nghiên cứu, biên tập, bổ sung, chỉnh lý các tài liệu, thông tin liên quan đến các khu công nghiệp, phối hợp thực hiện việc quản trị trang website và bản tin khu công nghiệp.

- Tổ chức các dịch vụ hợp pháp để phục vụ kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc của lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo an sinh cho người lao động, đặc biệt là lao động ngoại tỉnh; Đề xuất các chính sách thu hút và ổn định lực lượng lao động cho các Khu công nghiệp đối với các cơ quan cấp trên. 

2.2. Quyền hạn:

- Tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

- Khai thác các thông tin cần thiết từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Ký kết các hợp đồng liên doanh, liên kết, các hợp đồng kinh tế và các hợp đồng khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản theo đúng chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm

a. Ông Nguyễn Quang Hòa - Giám đốc:(nqhoa.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Trưởng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh về quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo quy định của Pháp luật;

- Là chủ tài khoản của Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Trực tiếp phụ trách: Công tác Tổ chức cán bộ, công tác Tài chính, công tác Thi đua khen thưởng, các công tác về hoạt động Tư vấn quản lý dự án của Trung tâm;

- Trong phạm vi quyền hạn, có thể ủy quyền hoặc giao quyền cho Phó Giám đốc thực hiện một số công việc nhất định.

b. Ông Lê Thanh Tùng - Phó Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác sau:


(nttung.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

- Phụ trách và điều hành các hoạt động của phòng Dịch vụ;

- Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong việc khai thác các dịch vụ khác được quy định trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

- Được Giám đốc ủy quyền ký các Hợp đồng dịch vụ Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao hoặc ủy quyền giải quyết.

c. Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc phụ trách các mặt hoạt động sau:


(nvhau.bqlckcn@bacninh.gov.vn)

- Phụ trách và điều hành các hoạt động của phòng Tư vấn Xúc tiến đầu tư; Công tác Tư vấn Xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp; Các công việc liên quan đến Công nghệ thông tin (trang Website kcnbacninh, Bản tin KCN…).

- Phụ trách công tác dịch vụ lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp do Trung tâm thực hiện.

3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a. Phòng Hành chính tổng hợp:


Trưởng phòng 
Hành chính Tổng hợp:
Nguyễn Sơn

Phòng Hành chính tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Trung tâm trong các lĩnh vực: Tài chính, tổ chức, hành chính và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, thực hiện các vấn đề về tài chính, các chế độ của người lao động, nghĩa vụ với Nhà nước. 

- Quản lý quỹ theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quản lý con dấu, lưu trữ hồ sơ cán bộ, hồ sơ công việc, văn bản đi, văn bản đến. Soạn thảo, kiểm tra và trình ký văn bản.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.

b. Phòng Tư vấn và xúc tiến đầu tư:


Trưởng phòng 
TVXT.Đầu tư:
Nguyễn Đình Quyết

Phòng Tư vấn và xúc tiến đầu tư có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm hoạt động: Thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, tư vấn và xúc tiến đầu tư:

- Dịch vụ sự nghiệp công:

+ Dịch vụ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư và cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp.

Dịch vụ hỗ trợ tìm hiểu thủ tục hành chính; cung cấp, giải đáp thông tin cho người lao động và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

+ Dịch vụ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp về việc giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.

- Thực hiện tư vấn đầu tư, tư vấn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

- Dịch vụ khác:

+ Tổ chức thực hiện việc tiếp xúc, gặp gỡ, cung cấp tư liệu, dữ liệu với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức để vận động, tuyên truyền, quảng bá đầu tư - thương mại vào các khu công nghiệp Bắc Ninh.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, làm việc với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; thực hiện việc đón tiếp, bố trí đi lại, ăn, ở, phục vụ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu, khu công nghiệp, dự hội thảo, hội nghị…

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.

c. Phòng Tư vấn quản lý dự án:


Trưởng phòng 
QL.Dự án:
Nguyễn Văn Huy

Phòng Tư vấn quản lý dự án có nhiệm vụ tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Trung tâm về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình cụ thể như sau:

- Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Tư vấn khảo sát thiết kế;

- Tư vấn giám sát công trình xây dựng trong các KCN;

- Tư vấn quản lý dự án;

- Tư vấn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng;

- Tư vấn lập hồ sơ hoàn công, sở hữu tài sản trên đất...;

- Thi công công trình công nghiệp và dân dụng;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.

d. Phòng Dịch vụ:


Trưởng phòng 
Dịch vụ:

Lê Khắc Huy

Phòng Dịch vụ có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm về các hoạt động Dịch vụ, thực hiện các hoạt động dịch vụ chủ yếu như sau:

- Thực hiện các dịch vụ lập hồ sơ giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện tập huấn và  cấp chứng chỉ vệ sinh, an toàn lao đông trong các khu công nghiệp;

- Thực hiện kết nối khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân trong các khu công nghiệp;

- Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật do Giám đốc Trung tâm giao.
Trung tâm HT ĐT & PT KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
TÌNH HÌNH PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẮC NINH Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới CÔNG TY TNHH GOLDEN PEST CONTROL Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ