Một số chính sách mới của Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ tháng 07 và 08 năm 2022
14:41 22/08/2022

1. Chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D mới

Ngày 01/6/2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện quý tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Cụ thể: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT và Thông tư số 19/2020/TT-BCT.

Thông tư 10/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/07/2022, C/O mẫu D (mẫu mới) được ban hành kèm theo. C/O mẫu D theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2020/TT-BCT (mẫu cũ) được cấp đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022 và được cơ quan hải quan chấp nhận trong thời hạn quy định tại Điều 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng

Từ ngày 01/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành. Theo đó, quy định mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (tăng 260.000 đồng/tháng);  Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng);  Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng); Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng). Đồng thời, quy định mới bổ sung mức lương tối thiểu giờ theo vùng như sau: Vùng I: 22.500 đồng/giờ; Vùng II: 20.000 đồng/giờ; Vùng III: 17.500 đồng/giờ; Vùng IV: 15.600 đồng/giờ. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

3. Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, trong đó các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ quy định như sau:

- Đối với công chức thuế:

+ Gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ;

+ Có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp;

+ Nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn.

- Đối với tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan:

+ Thực hiện hành vi gian dối như sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn;

+ Cản trở công chức thuế thi hành công vụ, cụ thể các hành vi cản trở gây tổn hại sức khỏe, nhân phẩm của công chức thuế khi đang thanh tra, kiểm tra về hóa đơn, chứng từ;

+ Truy cập trái phép, làm sai lệch, phá hủy hệ thống thông tin về hóa đơn, chứng từ;

+ Đưa hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan hóa đơn, chứng từ nhằm mưu lợi bất chính.

4. Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định hóa đơn, chứng từ. Điều 10. Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan gồm các tiêu chí, quy định:

- Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã cho người bán và người mua.

- Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.

- Tổng cục Thuế đăng tải thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế.

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

5. Quy định về kỳ kế toán thuế nội địa

Ngày 14/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 quy định về kỳ kế toán thuế nội địa như sau:

- Kỳ kế toán thuế được tính từ đầu ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.

- Kỳ kế toán thuế năm đầu tiên đối với đơn vị kế toán thuế mới thành lập được xác định từ đầu ngày quyết định thành lập mới, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập đơn vị kế toán thuế có hiệu lực đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.

- Kỳ kế toán thuế cuối cùng của đơn vị kế toán thuế khi bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tính từ đầu ngày 01/01 năm dương lịch đến hết ngày trước ngày quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đơn vị kế toán thuế có hiệu lực.

- Thời gian của kỳ kế toán thuế năm đầu tiên, năm cuối cùng thực hiện theo hướng dẫn của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. Hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 8/2022

Ngày 31/5/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 1780/LĐTBXH-VL về việc triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Văn bản này đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thường xuyên phổ biến, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các thủ tục để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

- Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp để rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị để sớm xem xét, thẩm định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

- Thường xuyên cập nhật số liệu vào biểu mẫu báo cáo trực tuyến về tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà.


Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ