PHỔ BIẾN NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP NGÀY 13/5/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
11:05 05/09/2019
Thời gian vừa qua Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN: VSIP, Tiên Sơn, Yên Phong và Quế Võ 1, tổ chức các lớp tập huấn Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường cho các cán bộ làm công tác quản lý môi trường của Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp.

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 13/5/2019 có phạm vi điều chỉnh rất rộng. Với phạm vi điều chỉnh 04 Nghị định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, bao gồm: Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/ 02/ 2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 /02 /2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 /4 /2015 Quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 /12 /2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Đa số doanh nghiệp các KCN đã tham gia buổi tập huấn. Tại, buổi tập huấn được các đồng chí báo cáo viên của Chi cục bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt những điểm mới của Nghị định với một số nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường:

- Một dự án là một hồ sơ môi trường;

- Đối tượng phải đánh giá tác động môi trường của Phục lục II và Phụ lục IIa có quy định về các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình quản lý chất thải;

- Bố cục của báo cáo đánh giá tác động môi trường có điểm khác;

- Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Thời gian thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường của các cơ quan có thẩm quyền cũng thay đổi;

- Quy định chi tiết về đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 - Trách nhiệm của chủ đầu tư sau khi phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

- Thủ tục và thời gian kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

2. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường:

Sửa đổi, bổ sung về: xác nhận hệ thống quản lý môi trường; Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ONMTNT) là cơ sở có hành vi vi phạm về xả nước thải, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung vượt QCVN hoặc chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn, chất thải nguy hại trái quy định về BVMT, đến mức bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động; quy định liên quan đến Quỹ bảo vệ môi trường, ưu đãi bảo vệ môi trường;

3. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu:

Sửa đổi, bổ sung: Bỏ các quy định hồi tố được sử dụng bản kê khai, cam kết, kế hoạch, đề án BVMT,… để lập hồ sơ xin cấp Giấy phép xử lý, đồng xử lý chất thải nguy hại; sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường; Cụ thể hóa một số quy định của Nghị quyết số 09/NQ-CP về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải; Tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải công nghiệp thông thường làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng và sử dụng trong các công trình xây dựng nếu phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn kỹ thuật; Cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường phải áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001; sửa đổi quy định về quản lý nước thải; Công trình phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường phải được quy định trong ĐTM hoặc được chấp thuận bổ sung nếu trong báo cáo ĐTM chưa có công trình này; sửa đổi bổ sung quy định về quan trắc, cấp phép xả nước thải, khí thải; về quản lý chất thải đặc thù, quản lý phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

4. Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:

Sửa đổi bổ sung về: điều kiện để cấp Giấy chứng nhận: “Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;”; Thay đổi nội dung liên quan đến điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường cho phù hợp với thực tiễn và lĩnh vực quản lý về môi trường; Bãi bỏ một số ĐKKD không cần thiết và không thuộc phạm vi quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.

Sau mỗi buổi làm việc các báo cáo viên nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các cán bộ phụ trách công tác môi trường của các KCN hỏi và đề nghị giải đáp thắc mắc, hướng dẫn chi tiết đối với từng vấn đề cụ thể như:

- Đối với những dự án nào phải xin ý kiến chuyên gia? Thế nào được gọi là chuyển gia?

- Nếu khi vận hành thử nghiệp công trình cần quan trắc chất thải (lấy mẫu tổ hợp) gây tốn kém và khó khăn cho Doanh nghiệp khi thực hiện.

- Khi bàn giao chất thải sinh hoạt cho các đơn vị có đầy đủ chức năng thì biên bản bàn giao chất thải có phải ký tên, đóng dấu ngay không?

- Đối lượng phải lập lại ĐTM? Thế nào là day chuyền sản xuất chính?

- Đối với mục tiêu cho thuê nhà xưởng, văn phòng và kho bãi thì có thuộc đối tượng lập ĐTM không?

Qua các buổi tập huấn, các Doanh nghiệp đã biết được những điểm mới các Nghị định 40/2019/NĐ - CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện mọi thắc mắc của Doanh nghiệp các KCN liên hệ Phòng Quản lý môi trường – Ban quản lý các KCN Bắc Ninh qua địa chỉ: Phongmt2019@gmail.com hoặc số điện thoại 02223.870.802 để được giải đáp, hướng dẫn./.

Dương Đình Thuân – Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường
Top
Survey
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Advertisment
Rent land or factory Rent land or factory Cây Xanh Phú Lâm Kết nối doanh nghiệp TA VNPT Bắc Ninh
Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Rate exchange