Lĩnh vực Việc làm
13:42 03/04/2018

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Từ viết tắt: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh(TTHCC), Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (BQL)

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

01. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a. Căn cứ: Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016; Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 2,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Không

02. Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

a. Căn cứ: Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016; Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017; Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 4,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: 600.000đ.

 

03. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

a. Căn cứ: Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016; Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017; Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc trong đó:TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 1,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: 450.000đ

 

04. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

a. Căn cứ: Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ; Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016; Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 2,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Không

 

05. Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

a. Căn cứ: - Bộ luật Lao động 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành;

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 6,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Không

 

06. Gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

a. Căn cứ: - Bộ luật Lao động 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ - CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành;

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 9,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Không

 

07. Đăng ký đưa lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày

a. Căn cứ: Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11ngày 29/11/2006; Nghị định Số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ; Thông tư Số 21/2007/TT-LĐTBXH ngày 8/10/2007; Thông tư số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNN của Bộ LĐTB&XH và NHNN ngày 4/9/2007.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Qua dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: www.cqdt.bacninh.gov.vn

c. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc trong đó: TTHCC: 0,5 ngày; BQL: 9,5 ngày.

d. Phí, lệ phí: Không


Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ