Tạm dừng thanh tra các doanh nghiệp trong dịch Covid-19
13:57 04/05/2020
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, ngày 23/3/2020 ông Ngô Văn Luyến-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành văn bản số 832/UBND-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020.

Nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cụ thể như sau:

“1. Tạm dừng thanh tra các doanh nghiệp tại Phụ lục 2, kèm Quyết địnhsố 1977/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng năm 2020. Giao Thanh tra tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Đối với thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp: các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh, kiểm tra thuộc tỉnh chỉ được thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật và phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất; trường hợp đặc biệt phải có văn bản báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh thông báo nội dung Công văn này đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cung cấp số điện thoại, tiếp nhận các thông tin doanh nghiệp phản ánh trong trường hợp bị thanh tra, kiểm tra không đúng quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, nếu vi phạm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịchUBND tỉnh./.”

Nguyễn Văn Hậu
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh VNPT Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ