Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động
14:52 03/09/2020
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, văn bản số 2808 /LĐTBXH-ATLĐ V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động. Ngày 07/8/2020 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 2749/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn về sinh lao động.

Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh thực hiện huấn luyện ATVSLĐ tại Công ty TNHH Smart Vina

Theo văn bản, các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Tập trung nguồn lực cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, cải thiện điều kiện lao động nhằm chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, của người dân nói chung góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. Công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: khai thác khoáng sản, khai thác đá, xây dựng, quản lý sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động; kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có). Quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (đặc biệt thiết bị có tác động rộng lớn đến xã hội như: thang máy, cần trục, bình chứa khí nén,…). Bố trí nguồn lực cho thanh tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động theo Điều 89 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ chuyên môn an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng thanh tra chuyên ngành.

Văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, thành phố, huyện, thị xã. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Nguyen Van Hau (Tổng hợp)
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Khách san Viz Goo Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ