“Đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính tại Ban quản lý các KCN Bắc Ninh nhằm thu hút đầu tư FDI, góp phần vào sự phát triển bền vững nền kinh tế tỉnh nhà”
14:47 27/06/2018
Vấn đề cải cách hành chính công tại cơ quan các cấp nhà nước chưa bao giờ được quan tâm sâu sắc và đặc biệt được chú trọng hàng đầu như hiện nay. Cải cách hành chính là một sự thay đổi có kế hoạch, theo một mục tiêu nhất định, được xác định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cải cách hành chính không làm thay đổi bản chất của hệ thống hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn; các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn; cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính hiệu quả, hiệu lực hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của một quốc gia.

Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất, cải cách thủ tục hành chính là một nội dung của cải cách hành chính, nhưng là nội dung phản ánh rõ nhất mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, đồng thời là nội dung có nhiều bức xúc nhất của người dân, doanh nghiệp, cũng như có nhiều yêu cầu đổi mới trong quá trình hội nhập kinh tế.

Thứ hai, trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn nên chưa thể cùng một lúc thực hiện được nhiều nội dung cải cách như: cải cách tài chính công, cải cách tiền lương, cải cách tổ chức bộ máy… thì việc lựa chọn khâu cải cách thủ tục hành chính sẽ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.

Thứ ba, thông qua cải cách thủ tục hành chính, chúng ta có thể xác định căn bản các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp; qua đó chúng ta có thể xây dựng bộ máy phù hợp và từ đó có thể lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện chính phủ điện tử, …

Thứ năm, cải cách thủ tục hành chính có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua việc cải cách thủ tục hành chính sẽ gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ sáu, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam cũng như của các địa phương về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Đây là những giá trị vô hình nhưng có tác động to lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cụ thể là có ảnh hưởng tích cực đến việc đầu tư trong và ngoài nước, xuất nhập khẩu, việc làm, an sinh xã hội…

Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc cải cách thủ tục hành chính, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã chú trọng ưu tiên hàng đầu việc cải cách TTHC trong việc cải cách hành chính của Ban, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, góp phần vào sự phát triển bền vững nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Trong những năm gần đây, Bắc Ninh duy trì được sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, luôn nằm trong top các tỉnh dẫn đầu cả nước. Kết quả thực hiện tại Ban cụ thể như sau:

Tính đến tháng 12/2017, Bắc Ninh có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh. Trong đó, có 11 KCN đi vào hoạt động với diện tích đất quy hoạch 3.156,17ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 2.609,40ha, đã cho thuê 1.632,95ha đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 62,60%, trên diện tích đất thu hồi đạt 87,16%, vốn đầu tư hạ tầng đăng ký 2.811.08 triệu USD.

Trong năm 2017, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 135 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 454,67 triệu USD (101 dự án FDI, vốn 327,06 triệu USD; 34 dự án trong nước, vốn 2.759,18 tỷ đồng tương đương 127,61 triệu USD); Cấp 408 Giấy CNĐKĐT điều chỉnh (341 lượt dự án FDI, 67 lượt dự án trong nước); Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong năm 2017 là 3.422,75 triệu USD (FDI là 3.255,31 triệu USD; trong nước là 3.630,90 tỷ đồng tương đương 167,44 triệu USD).  

Đánh giá chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2017: Về số dự án đạt 88% so với cùng kỳ 2016 (135/154) và 225% so với kế hoạch 2017 (135/60); Về vốn đầu tư đạt 382% so với cùng kì năm 2016 (3.422,75/896,81) và 456% so với kế hoạch 2017 (3.422,75/750).

Như vậy, lũy kế đến nay đã cấp 1.204 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 415, FDI là 789) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 16.620 triệu USD (trong nước là 38.543 tỷ đồng tương đương 1.855 triệu USD, FDI là 14.765 triệu USD).

Đến nay có trên 800 doanh nghiệp đi vào hoạt động, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn, có thương hiệu lớn trên thế giới như Canon, Samsung, Samsung Display, Foxconn,….tạo thành chuỗi giá trị và thu hút nhiều công ty vệ tinh, giúp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tương đối ổn định và có mức tăng trưởng cao, góp phần lớn vào các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể:

Chỉ Tiêu

ĐVT

Năm 2016

Ước thực hiện 2017

KH 2017

So với 2016

So với KH 2017

GTSXCN

Tỷ VNĐ

518.446

664.674

540.000

104%

123%

Doanh thu

Tỷ VNĐ

632.478

768.523

575.000

121%

133%

Giá trị XK

Triệu USD

25.432

28.428

24.000

111%

118%

Giá trị NK

Triệu USD

17.095

23.462

16.500

137%

142%

Nộp ngân sách

Tỷ VNĐ

7.414

8.700

7.500

117%

116%


Tính đến hết năm 2017, các KCN Bắc Ninh sử dụng 284.470 lao động, tăng 53.129 lao động so với cuối năm 2016 và đạt 295% so với kế hoạch năm. Trong đó, lao động địa phương là 74.918 người (26,3%), lao động nữ là 186.112 người (65,4%), lao động nước ngoài 4.035 người (1,4%). Thu nhập bình quân của lao động gián tiếp là 6,8 triệu đồng/người/ tháng, của lao động trực tiếp là 5,7triệuđồng/người/ tháng (Bình quân chung đạt mức 6 triệu đồng/người/tháng).

Năm 2017 là năm thứ hai áp dụng việc đánh giá, xếp loại và công bố chỉ số DCI cấp tỉnh (chỉ số năng lực cạnh tranh áp dụng cho sở, ban, ngành thuộc tỉnh), theo đó Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng (sau Ngân hàng Nhà nước tỉnh), tăng 01 bậc so với năm 2016. Bên cạnh đó, Ban đứng thứ tư về đánh giá chỉ số CCHC các Sở ngành; đứng thứ nhất về hoạt động tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trong số các Sở, ban, ngành của tỉnh và luôn nhận được tỷ lệ hài lòng cao của doanh nghiệp đến thực hiện TTHC. 

Trong năm qua, bộ phận một cửa của Ban tại Trung tâm HCC tỉnh đã tiếp nhận tổng số 7.078 hồ sơ  trong các lĩnh vực: QL Lao động; QL Quy hoạch và Xây dựng; QL Đầu tư và QL Doanh nghiệp; Trong đó: trả sớm 6.298 HS (chiếm gần 90%), không có hồ sơ nào trễ hẹn.

Để đạt được kết quả như trên, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã thực hiện nghiêm túc và thường xuyên việc cải cách hành chính, đặc biệt là việc cải cách thủ tục hành chính tại Ban.

Ban đã triển khai xây dựng và thực hiện đề án CNTT (Quản lý dữ liệu GIS về KCN) trên nền dữ liệu chung toàn tỉnh. Duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh là một trong những đơn vị tiên phong đưa ra thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban; Cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn và làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Ban luôn là đơn vị có số lượng nhận hồ sơ giải quyết TTHC lớn nhất tại Trung tâm HCC tỉnh.

Ban thường xuyên tiến hành cập nhật các văn bản, thông tư, Nghị định hướng dẫn v/v thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tiến hành rà soát, xây dựng và hoàn thiện kịp thời những danh mục và nội dung của các TTHC, thực hiện đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC (tối đa đến 70%), giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở Ban, tại Trung tâm HCC và đăng công khai trên trang web của Ban, cổng thông tin của tỉnh.

Việc góp ý kiến chất lượng dự thảo quy định về thủ tục hành chính và dự thảo quyết định công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc đảm bảo 100% các thủ tục hành chính trước khi ban hành các quyết định đều được cơ quan kiểm soát TTHC cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Ban thường xuyên có văn bản kịp thời gửi tới doanh nghiệp các nội dung liên quan đến việc giải quyết các TTHC. Thực hiện phối hợp với các đơn vị có liên quan tập huấn cho doanh nghiệp cập nhật các phần mềm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến đạt hiệu quả cao.

Công tác phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Bắc Ninh và các địa phương, giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Ban cũng như các Sở, Ban, ngành có liên quan trong thực hiện nâng cao chất lượng giải quyết TTHC được thực hiện khá đồng bộ, đặt biệt là các trường hợp giải quyết TTHC liên thông.

Việc tổ chức đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng của Ban được tăng cường, đẩy mạnh trong những năm qua để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai sót trong triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng.

Về hiện đại hóa hành chính: Đến nay, BQL các KCN Bắc Ninh có số lượng thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 là 15 thủ tục hành chính.

Duy trì vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành chung của tỉnh, vận hành cổng thông tin điện tử thành phần của Ban trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang web của cơ quan, các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp; cải thiện các chỉ số PCI, PAPI,... và nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là FDI.

Ban quản lý các KCN không ngừng nỗ lực đổi mới tư duy lãnh đạo; thực hiện đào tạo nhân lực của Ban; đặc biệt là đổi mới và xây dựng môi trường văn hóa công sở hiện đại, thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ban, có những thuận lợi và khó khăn, hạn chế sau:

Về những thuận lợi: Được sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, sự phối kết hợp của các Sở, ngành liên quan trong tỉnh. Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 được duy trì, kết hợp với ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan. Việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước; nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với các dịch vụ công nói chung và các dịch vụ công của Ban nói riêng.

Với 10 phòng, đơn vị trực thuộc như hiện nay, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh có cơ cấu tổ chức tương đối đầy đủ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV. Do đó, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh; cung cấp đa dạng các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ các doanh nghiệp KCN.

Cán bộ được giao trách nhiệm đầu mối giải quyết TTHC, thực hiên công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa và sứ mạng công việc được giao nên luôn có ý thức tập trung làm việc, chủ động học hỏi, -rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt công việc được giao.

Bên cạnh những thuận lợi trên thì Ban còn một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:

Công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong nội bộ cơ quan có lúc chưa chặt chẽ.

Cơ quan hiện đang cùng lúc sử dụng 03 phần mềm trong giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (trong đó có 02 phần mềm bắt buộc ứng dụng theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 01 phần mềm ứng dụng chung của tỉnh). Dẫn đến khó khăn trong quá trình tác nghiệp.

Tuy đã nỗ lực đưa ra công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đồng thời thực hiện truyền thông và đào tạo cho doanh nghiệp, nhưng hầu như doanh nghiệp chưa áp dụng thực hiện nộp giao dịch trực tuyến, mặc dù nó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Nguyên nhân chính khiến dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự phát huy hiệu quả là do có quá ít “công dân điện tử”, mặc dù đối tượng giải quyết TTHC của Ban là Doanh nghiệp, và đại diện của Doanh nghiệp đều là những nhân sự có trình độ.

Bên cạnh đó, hệ thống mạng internet, hạ tầng thiết bị tin học tại một số địa phương, thậm chí ngay ở thành phố Bắc Ninh còn kém, chưa đồng bộ. Thông tin khai báo của doanh nghiệp còn chưa chính xác, dẫn đến việc khó khăn trong quá trình thụ lý hồ sơ.

Do sự phát triển của các KCN và các doanh nghiệp KCN đi vào hoạt động ngày càng nhiều, nên số lượng thủ tục hành chính giải quyết ngày càng tăng. Số lượng biên chế tại bộ phận "một cửa" (hiện đang làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh) còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Tổng biên chế công chức, viên chức được giao của Ban cũng chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế của cơ quan, đơn vị và sự phát triển mạnh mẽ của các KCN trong những năm gần đây.`

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách TTHC, nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI, góp phần nâng cao sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh mạnh dạn đề xuất các giải pháp như sau:

Đối với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh:

Có chủ trương đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng tới doanh nghiệp, để họ biết, tìm hiểu, bị hấp dẫn và quyết định đầu tư vào Bắc Ninh.

Nhân tố con người là quyết định sự thành công của công cuộc cải cách, do đó cần có những chương trình đào tạo phù hợp về kiến thức chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm cho công chức, viên chức các cơ quan, đặc biệt là cán bộ trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp như cán bộ Một cửa, cán bộ tư vấn dịch vụ tại các Trung tâm trực thuộc Ban, cán bộ các Phòng chuyên môn ….

Thực hiện đào tạo theo chương trình của tỉnh, lập kế hoạch thường xuyên để đào tạo tại cơ quan cho các cán bộ nghiệp vụ để kịp thời cập nhật thông tin

Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn của Ban tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Có chủ trương đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với doanh nghiệp, góp phần đào tạo công dân điện tử, tăng số lượng người dân, doanh nghiệp nắm bắt, có năng lực, sử dụng và khai thác hệ thống chính quyền điện tử, đây cũng là thế mạnh của việc cải cách TTHC.

Cần đầu tư hợp lý để nâng cấp hệ thống đường truyền, mạng internet, phương tiện tin học cần thiết như máy tính, máy scan chất lượng cao để đáp ứng được yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tránh tối đa các trường hợp tắc, nghẽn mạng, dẫn đến sự chậm trễ trong việc giải quyết, trả kết quả TTHC. 

 Đề nghị UBND tỉnh:

Thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công hiện đang áp dụng tại Trung tâm hành chính công để tất cả các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có thể sử dụng thành thạo và khai thác được triệt để lợi ích của các dịch vụ công trực tuyến. Nâng cấp, bổ sung và tích hợp các dịch vụ hành chính công trực tuyến của các bộ, ngành địa phương cùng các đơn vị trực thuộc lên cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành địa phương. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành địa phương lên cổng thông tin quốc gia.

Tận dụng ưu thế, đồng thời nỗ lực khắc phục các khó khăn, hạn chế còn tồn tại nêu trên, trong năm 2017, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc cải cách TTHC nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI; tham mưu UBND tỉnh trong việc quy hoạch và xây dựng các KCN, đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh đứng đầu khu vực phía Bắc về phát triển KCN./.

 Nguyễn Thị Ngân Hằng
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ