Văn bản số 725/BQL-LĐ về việc biểu dương doanh nghiệp tạo việc làm đối với người khuyết tật
10:27 15/09/2017

Top
Survey
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Advertisment
Rent land or factory Rent land or factory Cây Xanh Phú Lâm Ecoba Environmental Technology Co., Ltd Khách san Viz Goo Business connection Ecoba Environmental Technology Co., Ltd
Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Rate exchange