Văn bản số 539/BQL-LĐ
16:28 19/07/2017
Về việc cung cấp số liệu phục vụ công tác điều tra

Top
Survey
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Advertisment
Rent land or factory Cây Xanh Phú Lâm Business connection Ecoba Environmental Technology Co., Ltd Rent land or factory Khách san Viz Goo Ecoba Environmental Technology Co., Ltd
Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Rate exchange