THAM LUẬN Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bản vệ ANTQ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
21:34 16/01/2023
Chủ đề: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, giải pháp tổ chức hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp khu công nghiệp”

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đức Cao, Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh được gửi tới các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị lời chúc sức khoẻ, lời chào trân trọng, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí!

Được sự phân công của Ban Tổ chức Hội nghị, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh xin được trình bày Tham luận về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phương hướng, giải pháp tổ chức hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Báo cáo các đồng chí, trước tiên tôi xin khái quát một số đặc điểm tình hình của đơn vị Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh như sau:

Năm 1998, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh được thành lập; năm 2000, KCN Tiên Sơn - KCN đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh được khởi công xây dựng. Sau 24 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 16 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.300 ha và 24 dự án hạ tầng. Hiện tại đã có 12 KCN đi vào hoạt động và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hơn 1.809 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 23.655,7 triệu USD, trong đó có gần 1.200 dự án đang triển khai hoạt động. Nhiều năm qua, Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh luôn nằm trong top đầu các Ban quản lý trong cả nước về kết quả thu hút đầu tư cũng như giá trị tạo ra từ hoạt động của các khu công nghiệp. Đến nay, các khu công nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cũng dần trưởng thành và hoàn thiện. Tập thể Ban luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Năm 2022 có 40 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động lũy kế là 1.190 dự án. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.425.036 tỷ đồng (vượt 10% kế hoạch và tăng 13% so với năm 2021); Xuất khẩu đạt 41,1 tỷ USD (vượt 11%  kế hoạch và tăng 7% so với năm 2021); Nhập khẩu đạt 33,69 tỷ USD (vượt 32%  kế hoạch và tăng 23% so với năm 2021); Nộp ngân sách đạt 13.125 tỷ đồng (vượt 5% so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước).

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp:

1. Công tác triển khai quán triệt:

- Ngay sau khi nhận được Hướng dẫn số 2176/HD-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh v/v Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm. Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Ban đã tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Hướng dẫn số 2176/HD-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp về công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm.

- Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Ban đã ban hành các kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Ban tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Công tác tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Đảng ủy Ban Quản lý Các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh luôn xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Gắn công tác này với nhiệm vụ công tác chuyên môn và các phong trào thi đua khác của đơn vị.

Chính vì vậy, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chủ doanh nghiệp, quản lý công ty, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Ban đã tập trung, chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, trọng tâm là: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật t trong tình hình mới; Hướng dẫn số 2176/HD-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh v/v Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc....

Riêng năm 2022, Ban quản lý đã tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tuyên truyền Nghị quyết 71 về văn hóa và một số nội dung khác, tới các điểm cầu tại các doanh nghiệp KCN. Việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN theo hình thức phù hợp; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong năm 2022, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu Công nghiệp đã tập trung chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: tổ chức các buổi tuyên truyền, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, diễn đàn đối thoại doanh nghiệp và người lao động; tổ chức treo hàng trăm băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày hội; tổ chức trao quà, phần thưởng cho công nhân, người lao động, bảo vệ công ty, cơ quan, doanh nghiệp... Thông qua các hoạt động của Ngày hội, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người lao động đã được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, nâng cao nhận thực hơn nữa của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, giám đốc các công ty và người lao động về ý thức chấp hành pháp luật và công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp, công ty mình theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”.

4. Công tác khen thưởng dộng viên Ngày hội và củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Trong năm qua, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Ban đã tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; hàng năm Ban Quản lý các Khu Công nghiệp đều tổ chức thăm, tặng quà cho các đồng chí lực lượng bảo vệ trong các dịp Lễ, Tết và tổ chức khen thưởng, động viên trong Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, mỗi suất quà trị giá 500.000đ.

Đồng thời, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cũng đã hướng dẫn, đề nghị các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, người lao động và lực lượng bảo vệ của các cơ quan. Qua đó, khích lệ động viên người lao động, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp tích cực hơn nữa trong lao động, sản xuất kinh doanh và tăng cường công tác bảo đảm ANTT, tố giác tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng cử cán bộ, công nhân viên, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn kĩ năng phòng chống tội phạm do Công an tỉnh tổ chức; đồng thời quan tâm trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ của cơ quan.

5. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự thành phố

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh luôn quan tâm, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách làm công tác đảm bảo ANTT như: Công an tỉnh; Ban Chỉ huy quân sự thành phố; Công an phường Suối Hoa... Trong đó, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã ký quy chế phối hợp với Công an tỉnh; Ban Chỉ huy quân sự thành phố về công tác đảm bảo ANTT.

- Phối hợp với Phòng PA04, Công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng các mô hình, điển hình trong đảm bảo ANTT tại các công ty (Năm 2022, đã hoàn thiện hồ sơ, xây dựng 01 mô hình điển hình)

* Tồn tại, hạn chế:

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp KCN vẫn còn tồn tại một số hạn chế, vướng mắc như:

- Ban quản lý các KCN không có cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ là đơn vị phối hợp trong đảm bảo ANTT và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các KCN; Do vậy, chủ yếu là thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến; chưa nắm được đầy đủ nội dung và phương thức triển khai Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, đơn vị và hướng dẫn triển khai tại các doanh nghiệp KCN.

- Giai đoạn năm 2020-2021 là cao điểm phòng chống dịch Covid-19 nên hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung vào công tác này, bước sang năm 2022 lại tập trung vào khắc phục khó khăn, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, do nhận thức chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức nên việc xây dựng phong trào trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI chưa được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại doanh nghiệp chưa đạt hiệu quả cao. 

- Một số KCN nằm trên các địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự nên vẫn xảy ra các vụ việc như mất cắp, mất trộm,... Còn tình trạng doanh nghiệp phá sản, có chủ bỏ trốn để lại hệ lụy rất lớn cho người lao động và xã hội.

- Việc xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp KCN chưa đạt hiệu quả mong muốn.

- Việc xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách tại một số doanh nghiệp KCN chưa đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng theo đúng quy định.

* Giải pháp, phương hướng trong thời gian tới

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dânbảo vệ ANTQ nói chung và việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng tại các doanh nghiệp KCN, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đề xuất phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 14/6/2019 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan như: Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 2176/HD-UBND ngày 26/6/2020 của UBDN tỉnh. Kịp thời ban hành văn bản cụ thể hoá chỉ đạo của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp. Nâng cao vai trò của chủ doanh nghiệp trong triển khai thực hiện và vai trò của các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp trong thực hiện tuyên truyền.

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tới các doanh nghiệp (Dự kiến thực hiện trong Quý 1/2023)

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, hăng hái thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng năm Ban quản lý phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc đôn đốc, hướng dẫn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các KCN.

3. Phối hợp các cơ quan có thẩm quyền trong chỉ đạo doanh nghiệp KCN thực hiện phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại doanh nghiệp. Bảo đảm Phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua hàng năm.

4. Phát huy hiệu quả các loại hình tuyên truyền phù họp với tình hình hiện nay, kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin để các doanh nghiệp KCN được cập nhật thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh, trật tự; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phối hợp với Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Sở ngành, đoàn thể khác trong tỉnh.

6. Thường xuyên nắm bắt, đôn đốc các doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, phát hiện và đề xuất khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay của doanh nghiệp và người lao động trong các KCN trong công tác xây dựng và thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ đạo doanh nghiệp  khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

7. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong nắm bắt tình hình, giải quyết các vụ việc liên quan; Chú trọng công tác an sinh xã hội cho người lao động; Qua đó, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Thưa Hội nghị!

Trên đây là một số ý kiến liên quan đến tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh, xin được báo cáo và chia sẻ trước Hội nghị.

Một lần nữa, kính chúc các vị địa biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.


Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ