Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước
10:42 06/08/2019
Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 04/01/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn phòng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.
Top
Survey
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Advertisment
Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Cây Xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh SSHIP Bê tông Phúc Tiến FDI CO.,LDT
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Rate exchange