CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
10:58 27/07/2018
Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung. Trong đó, có 10 KCN đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 62,9% và đạt 88,01% trên diện tích đất đã thu hồi.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Ban quản lý các KCN cấp mới 58 Giấy chứng nhận đầu tư (đạt 82,9% so với kế hoạch năm) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 217,23 triệu USD, gồm: 48 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký 181,51 triệu USD; 10 dự án trong nước, vốn đầu tư đăng ký 809,2 tỷ đồng tương đương 35,73 triệu USD. Cấp 181 Giấy CNĐKĐT điều chỉnh (154 lượt dự án FDI, 27 lượt dự án trong nước); trong đó: 37 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư 261,41 triệu USD (32 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 250,8 triệu USD; 05 lượt dự án DDI điều chỉnh tăng vốn đầu tư 240,47 tỷ đồng tương đương 10,62 triệu USD); 04 lượt dự án FDI điều chỉnh giảm vốn đầu tư 14,7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm là 463,95 triệu USD (FDI là 417,6 triệu USD; trong nước là 1.049,67 tỷ đồng, tương đương 46,34 triệu USD); đạt 61,2% (463,95 triệu USD/750 triệu USD) so với kế hoạch năm 2018. So với cùng kỳ năm 2017, số dự án đăng ký thành lập đạt 131,8% (58/44) và số vốn đầu tư đăng ký đạt 16,5% (463,95 triệu USD/2.811,08 triệu USD). Lũy kế đến nay các KCN Bắc Ninh đã có 1.267 dự án đầu tư (842 dự án FDI và 425 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 17.083,47 triệu USD (trong nước là 39.592,76 tỷ đồng tương đương 1.901,3 triệu USD, FDI là 15.182,17 triệu USD).

6 tháng đầu năm các KCN Bắc Ninh có 53 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh, doanh đến nay là 880 dự án. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá. So với cùng kỳ năm 2017 thì các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN đều có sự tăng trưởng, so với kế hoạch năm 2018 đề ra thì các kết quả hoạt động đều vượt chỉ tiêu (chiếm trên 50% kế hoạch) cụ thể:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2018

Kế hoạch năm 2018

So với cùng kỳ 2017

So với KH 2018

1

GTSXCN

Tỷ đồng

284.563

500.000

700.000

176%

71%

2

Doanh thu

Tỷ đồng

346.694

550.000

800.000

159%

69%

3

GTXK

Triệu USD

14.814

19.000

28.500

128%

67%

4

GTNK

Triệu USD

12.842

11.000

20.000

86%

55%

5

Nộp NS

Tỷ đồng

4.590

6.000

9.000

131%

67%

Để làm trong sạch môi trường đầu tư vào các KCN, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy Phép Đầu Tư/Giấy Chứng Nhận Đầu Tư/Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư đối với 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 24,6 triệu USD, lũy kế đến nay số dự án trong các KCN Bắc Ninh đã chấm dứt hoạt động và thu hồi GPĐT/GCNĐT/GCNĐKĐT là 186 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 722,8 triệu USD.

Hiện  nay, các KCN Bắc Ninh sử dụng 282.000 lao động. Trong đó, lao động nữ chiếm 65%; lao động địa phương chiếm 26%; lao động nước ngoài khoảng 1,42% tổng số lao động (Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban đã thực hiện cấp mới, cấp lại 1.159 Giấy phép lao động cho người nước ngoài).

6 tháng đầu năm, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã tiếp nhận 2.443 hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Trong đó: đã giải quyết và trả kết quả 2.106 hồ sơ (trả sớm 2.045 HS, trả đúng hạn 61 HS); trả lại 43 hồ sơ; còn lại đang giải quyết.

Công tác quản lý môi trường trong các KCN Bắc Ninh luôn được quan tâm, luôn có sự quản lý chặt chẽ của các ngành, các cấp tỉnh Bắc Ninh đảm bảo không xảy ra các nguy cơ, sự cố về môi trường trong các KCN.

Tình hình an ninh trật tự trong các KCN Bắc Ninh ổn đinh không xảy ra các vụ việc mặc dù 6 tháng đầu năm chịu tác động rất lớn từ ngoại cảnh, xã hội.

Trong 6 tháng vừa qua các KCN Bắc Ninh nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước hứa hẹn những dự án mới với quy mô lớn sẽ đến với các KCN Bắc Ninh góp phần phát triểm kinh tế-xã hội và đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa tỉnh Bắc Ninh. 
Nguyễn Văn Hậu
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới CÔNG TY TNHH GOLDEN PEST CONTROL Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ