CÔNG TÁC THÔNG TIN TỔNG HỢP GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
09:05 12/12/2011

BÀI THAM LUẬN:

CÔNG TÁC THÔNG TIN TỔNG HỢP GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Từ kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực tế đối với hoạt động của Đảng bộ Ban quản lý các KCN Bắc Ninh và các Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đưa ra một số nhận định cụ thể về vai trò của công tác thông tin tổng hợp trong việc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 152/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại, Ban quản lý các KCN gồm có 09 phòng, đơn vị trực thuộc với tổng số 59 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 29/01/2008, Đảng bộ Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 163-QĐ/ĐU của Đảng uỷ Khối CQDC Đảng tỉnh Bắc Ninh, gồm 03 Chi bộ trực thuộc với tổng số 31 đảng viên. Ban chấp hành lâm thời gồm 05 đồng chí. Đến nay, toàn Đảng bộ có 44 đảng viên. BCH Đảng bộ khóa II (nhiệm kỳ 2010-2015) có 07 đồng chí, trong đó 01 đồng chí Bí thư (là Trưởng ban BQL) và 01 đ/c Phó Bí thư Đảng ủy (là Phó Trưởng ban BQL).

Về cơ cấu Đảng uỷ đảm bảo tỷ lệ nữ (1/6 đ/c) và đảm bảo tính hợp lý, gồm 03 đ/c Lãnh đạo Ban và các đ/c trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban. Về chất lượng cấp uỷ viên: 100% các đ/c có trình độ chuyên môn Đại học và trên Đại học, trong đó có 03 đ/c là Thạc sỹ; Về trình độ lý luận chính trị: 04 cao cấp, 03 sơ cấp.

BCH Đảng bộ ra Nghị quyết phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng đồng chí cấp ủy viên; thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, liên tục các năm được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và được cấp ủy cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Có nhiều yếu tố, chủ quan và khách quan, tác động tích cực tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BQL các KCN Bắc Ninh và Chi ủy các Chi bộ trực thuộc, trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của công tác thông tin tổng hợp.

II. MỘT SỐ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC THÔNG TIN TỔNG HỢP

1. Đối với việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Công tác thông tin tổng hợp cung cấp kho dữ liệu, số liệu đầy đủ, chính xác và bao quát nhất về kết quả hoạt động của các doanh nghiệp KCN, các chỉ tiêu trong quá trình thu hút đầu tư, quy hoạch xây dựng các KCN,… của Ban quản lý. Đồng thời việc nắm rõ các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước và trên thế giới có khả năng tác động tới việc thu hút đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp KCN; các thông tin về cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng KCN; thông tin về các tập đoàn lớn trong khu vực và trên thế giới; thông tin về chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, cơ quan chuyên môn trong và ngoài tỉnh,… tạo điều kiện cho cấp ủy đảng theo dõi, có biện pháp thiết thực trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp mang tính đột phá trong việc xúc tiến, thu hút đầu tư; các kế hoạch cụ thể về kiểm tra, bảo đảm môi trường trong các KCN; xây dựng các quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ… Qua đó, thực hiện hiệu quả và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc phát triển bền vững các KCN trên địa bàn toàn tỉnh và quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối với công tác tuyên giáo

- Công tác thông tin tổng hợp giúp cấp ủy đảng nắm vững và kịp thời tuyên truyền và quán triệt thực hiện tới từng cán bộ, đảng viên về các chủ trương, văn bản, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo văn phòng đảng bộ và các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Chỉ đạo thực hiện các phong trào, hoạt động thi đua chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của Đảng, của dân tộc, của ngành và ngày truyền thống của cơ quan.

- Cung cấp kịp thời thông tin về diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên giúp cấp ủy đảng theo dõi sát sao hơn, đề ra các hình thức khác nhau trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, giúp đảng viên giữ vững phẩm chất chính trị, kiên định với chủ trương, đường lối của Đảng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng.

3. Đối với công tác xây dựng Đảng

- Các thông tin chung và những thông tin cụ thể về từng cán bộ, đảng viên giúp cấp ủy nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó có biện pháp giúp đỡ, khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy những mặt mạnh, khắc phục những điểm hạn chế, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, từ đó nâng cao mặt bằng trình độ chung trong toàn Đảng bộ. Đồng thời qua đó góp phần giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể.

- Các thông tin được thống kê, tổng hợp kịp thời và chính xác sẽ giúp văn phòng đảng bộ, cấp ủy cơ sở: xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hiệu quả, phối hợp điều hòa với hoạt động của chính quyền và đoàn thể; đặt ra các nội dung sinh hoạt trọng tâm, đổi mới và làm phong phú nội dung sinh hoạt, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và trong toàn đảng bộ; Đồng thời bảo đảm tính hợp lý và chính xác trong các báo cáo tổng hợp về hoạt động công tác Đảng; Các đồng chí cấp ủy viên được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin liên quan đến hoạt động chung của Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc, qua đó đưa ra được những ý kiến xác đáng trong các hội nghị, hội thảo, đề xuất các ý kiến, ý tưởng mang tính xây dựng và đột phá, góp phần quan trọng vào công tác tham mưu đối với cấp ủy cấp trên và cùng cấp.

- Việc cấp ủy cơ sở nắm rõ, nắm chắc các thông tin liên quan đến tổ chức đảng cấp mình và tổ chức đảng cấp dưới trực thuộc là yếu tố quan trọng trong việc bình xét, đánh giá chất lượng và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Thông tin về các văn bản, chính sách mới giúp cấp ủy ban hành các văn bản như Nghị quyết, quyết định đảm bảo kịp thời, đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định khác có liên quan.

- Nắm vững các thông tin đa chiều giúp cấp ủy cơ sở xử lý công việc được nhanh chóng, hợp lý, tạo dựng niềm tin và sự tin tưởng tuyệt đối của cấp ủy viên cùng cấp và các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, là điều kiện tiên quyết trong việc xây dựng và duy trì Đảng bộ là một tổ chức đảng trong sạch, vãng mạnh liên tục qua các năm, các thời  kỳ.

4. Đối với công tác kiểm tra, giám sát

Công tác thông tin tổng hợp giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát. Nó giúp cấp ủy cơ sở có cái nhìn khách quan, chính xác về đối tượng được kiểm tra, giám sát, từ đó nhận định, đánh giá đúng, đảm bảo kết quả kiểm tra, giám sát công bằng và công tâm, dân chủ.

5. Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các tổ chức đoàn thể

Cấp ủy Đảng phải nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của các tổ chức đoàn thể, từ đó có sự chỉ đạo hoạt động của các tổ chức này phù hợp với quy định, phù hợp với hoạt động chung của Ban và có tác dụng tích cực đối với việc quản lý, giáo dục đoàn viên; đối với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TÁC THÔNG TIN TỔNG HỢP

1. Bộ phận thông tin tổng hợp cần được trang bị đầy đủ về tài liệu, trang thiết bị, điều kiện làm việc.

2. Chú trọng công tác nhân sự, lựa chọn cán bộ có khả năng thu thập, lựa chọn và tổng hợp và xử  lý thông tin một cách nhanh chóng, chính xác, tránh để xảy ra tình trạng trùng lặp về thông tin. Chủ động xác lập, duy trì mối quan hệ, bảo đảm các mối liên lạc, liên hệ để cập nhật thông tin và gom thông tin thành một kho dữ liệu, chuyển tải thành mạng để dễ bấm nút, truy xuất các loại dữ liệu, số liệu. Cán bộ làm công tác thông tin tổng hợp cần phải nêu cao tinh thần năng động, nhạy bén, sáng tạo trong công tác, tâm huyết với công việc, mạnh dạn tham mư, đề xuất các ý kiến với cấp ủy đảng.

3. Trong công tác thông tin tổng hợp cần đặc biệt quan tâm tới tính đa dạng, đa chiều của thông tin; bám sát vào hoạt động thực tế của cơ quan, đơn vị; nhấn mạnh hoạt động nghiên cứu, phân tích, nhận định, đánh giá, đề xuất phương án tổng hợp và xử lý thông tin.

 

Tóm lại, thông tin là kết quả của một quá trình tích lũy hàng ngày và qua nhiều năm tháng, ưu tiên cho nhu cầu trước mắt và phục vụ cho nhu cầu lâu dài. Thông tin phải vừa mang tính bao quát, tổng hợp vừa mang tính chi tiết, cụ thể và cập nhật. Công tác thông tin tổng hợp giúp cấp ủy cơ sở thể hiện và thực hiện được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, từ đó nắm bắt và chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của tổ chức Đảng, đem lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Đảng; và trong phối hợp thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan. Mỗi tổ chức đảng cần có nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác thông tin tổng hợp và thường xuyên nâng cao chất lượng của công tác này./.

                                                                                                                                    Người viết

                                                                                                                            Nguyễn Mai Hương

Top
Advertisment
Business connection
Văn bản, chính sách mới Tiếng Anh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange