NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CỦA THANH NIÊN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
09:07 12/12/2011

BÀI THAM LUẬN:

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CỦA THANH NIÊN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

 

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 152/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian đầu Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 27 Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 là cơ quan trực tiếp quản lý các KCN với 12 nhiệm vụ. Hiện tại, theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh v/v quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh với 05 nhiệm vụ tham mưu và 17 nhiệm vụ chuyên môn; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KCN của tỉnh; Ban quản lý các KCN Bắc Ninh chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình, kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý các KCN.

Về tổ chức bộ máy: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh có 08 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp. Trong đó, Văn phòng Ban thực hiện chức năng tham mưu và trực tiếp thực hiện các công việc khác do Trưởng ban phân công, bao gồm các công tác: tổng hợp; hành chính - quản trị văn phòng; tổ chức - cán bộ, thi đua khen thưởng; tài chính kế toán và công tác đối ngoại. Tổng số cán bộ công chức trong Văn phòng Ban là 10 người, chiếm tỷ lệ khá lớn so với các phòng chuyên môn khác và hầu hết đều có tuổi đời khá trẻ. Trong đó có 05 đ/c là đoàn viên Chi đoàn Ban và 02 đ/c vừa được trưởng thành đoàn.

Với tư cách là Chánh Văn phòng Ban, tôi là người điều hành chung hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Phó Trưởng ban phụ trách về toàn bộ hoạt động của công tác Văn phòng.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao của bản thân cùng với thực tiễn hoạt động công tác Đoàn, tôi nhận thấy thanh niên đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, do:

- Thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích cách mạng, là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Có khả năng đảm bảo sự phát triển bền vững và hiệu quả. Văn phòng Ban là đầu mối thực hiện nhiệm vụ “một cửa”, là nơi tiếp xúc trực tiếp với các khách hàng nước ngoài, đồng thời là đơn vị xây dựng, triển khai và thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin (hệ thống e-office) vào quá trình hoạt động của Ban. Với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ, tin học, đã qua các lớp đào tạo cơ bản nên việc vận dụng kiến thức sẵn có vào quá trình tác nghiệp đã mang lại hiệu quả rõ rệt, được khách hàng đánh giá cao.

- Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ban trong độ tuổi thanh niên chiếm tỷ lệ lớn nên thường năng động, sáng tạo, có tinh thần thi đua, nghiên cứu, học hỏi, có khả năng đề xuất các biện pháp giải quyết công việc một cách nhanh chóng và có hiệu quả.

- Sự phát triển của đất nước cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tạo ra nhiều thời cơ, thách thức, đòi hỏi mỗi người cần nhanh chóng hoà nhập và tiếp thu khoa học, công nghệ hiện đại của khu vực và thế giới. Thanh niên với sự nhiệt tình, mong muốn cống hiến, mong muốn được phát huy tài năng và trí tuệ sẽ là lực lượng quan trọng trong quá trình hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị.

- Mỗi đoàn viên thanh niên đều nhận thức được Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các phong trào thi đua nhằm đảm bảo xây dựng được đội ngũ thanh niên có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống lành mạnh, văn hoá, có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong Ban là các cán bộ đoàn đã qua các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn. Do vậy, có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng thực tế về hoạt động công tác đoàn vào trong quá trình thực hiện nhiệm việc được giao.

Nhằm mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn nữa trong việc gắn nghiệp vụ thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, cần nâng cao thêm nghiệp vụ thanh niên, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

1. Khuyến khích đoàn viên thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cấp uỷ Đảng và chính quyền tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học,… Từ đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nhanh chóng tiếp thu và làm chủ được khoa học công nghệ hiện đại, đồng thời nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong việc xử lý công việc.

2. Nâng cao tính đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đoàn, quán triệt tinh thần đoàn kết đến từng đoàn viên thanh niên, từ đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ, có tinh thần phối kết hợp với đồng nghiệp trong quá trình tác nghiệp.

3. Cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm đến lãnh đạo công tác thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; Tạo động lực, cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên phát huy tài năng, trí tuệ, sẵn sàng lao động và cống hiến.

4. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên thanh niên phải tự nhận thức rõ vai trò của mình đối với gia đình, cơ quan nói riêng và đối với xã hội, quê hương, đất nước nói chung. Phải không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để xây dựng bản thân và góp phần xây dựng thế hệ của mình mẫu thanh niên của thời đại mới./.

                                                                                                                     Người viết

                                                                                                            Nguyễn Mai Hương

Top
Advertisment
Business connection
Văn bản, chính sách mới Tiếng Anh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange